Egészségügy 2017. október 27. 16:00

Pályázat intézményvezető munkakör ellátására

Pályázat intézményvezető munkakör ellátására
Pályázatot hirdet Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján a Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat (6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi u. 6.) intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan időtartamra szól. (Magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.)

Betöltendő munkakör: védőnő                      


Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott időre szól, 2018. január 1-jétől 2022. december 31-éig.


A beosztás legkorábban 2018. január 1-jétől tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje:
 2017. december 4.


A munkavégzés helye: Bács-Kiskun Megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi u. 6.


A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői munka ellátásáról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendeletben és az iskola védőnői munka ellátásáról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben meghatározott feladatok. A védőnők, az iskolaorvos és a technikai dolgozók munkájának irányítása.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek:
- Főiskola, védőnő
- Védőnői területen szerzett vezetői tapasztalat, szakmai elkötelezettség  
- Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
- büntetlen előélet, továbbá a Kjt. 20. §. (2) d) pontjában, (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelés hatósági bizonyítvánnyal történő igazolása / Kjt. 20. § (2) bekezdés a) pont, Kjt. 20. § (4) bekezdés/,
- cselekvőképesség /Kjt. 20. § (2) bekezdés b) pont/,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz /Kjt. 20. § (2) bekezdés c) pont/,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a pályázat elnyerése esetén (a 2007. évi CLII. törvény alapján).


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- helyismeret (Kiskunfélegyháza egészségügyi, szociális, gyermekjóléti és köznevelési intézményeinek ismerete)
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
- idegen nyelvtudás


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, nyilatkozatok:
- fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,
- végzettséget igazoló okiratok másolata,
- szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
- az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
- három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll büntetőeljárás hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok,
- az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja,
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kinevezés (megbízás) esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a véleményezők és döntéshozók részére történő megismertetéséhez, sokszorosításához és továbbításához hozzájárul.
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához.


A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot zárt borítékban 1 eredeti példányban papír alapon, továbbá 1 példányban az eredeti aláírásokat is tartalmazó teljes pályázati anyagot CD lemezen szkennelt formátumban kell benyújtani:

- postai úton, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata címére (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1.) történő megküldésével, vagy

- személyesen: Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. I. em. 30.)

A borítékon kérik feltüntetni: „Pályázat a Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat magasabb vezető beosztás ellátására”


A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg. A magasabb vezető megbízásáról - a véleményezésre felkért bizottság javaslata alapján - Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 31.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhető dr. Füstös Magdolna aljegyzőtől a +36 76/562-015-ös telefonszámon.


 

Kövessen minket a Facebookon is!