Egészségügy 2019. május 14. 11:30

Pályázati felhívás fogorvosi praxis betöltésére

Pályázati felhívás fogorvosi praxis betöltésére
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Kiskunfélegyháza 2. számú fogorvosi körzetében területi ellátási kötelezettséggel működtetendő – jelenleg helyettesítéssel ellátott – vállalkozási formában történő ellátására.

Fotó: illusztráció

Pályázati feltételek:

 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
 • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • egészségügyi alkalmasság
 • érvényes működési nyilvántartás és Magyar Orvosi Kamarai tagság,
 • vállalkozás keretében történő működtetés


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata
 • érvényes működési nyilvántartás (ÁEEK Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság) igazolása
 • praxisengedély feltételei fennállásának igazolására szolgáló dokumentumok másolati példánya
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata
 • egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, abba betekinthetnek
 • pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalhatja.
   

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.) 
 • Személyesen: dr. Füstös Magdolna aljegyző részére, Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. I. em. 29.
  A borítékon kérjük feltüntetni: Fogorvosi pályázat


A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos


A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő 30 napon belül

Területi ellátási kötelezettséggel: Igen

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. november 1.

Jogviszony jellege: Vállalkozási

Kategória: Fogorvosi

Típusa: Felnőtt

Leírás megjegyzések:

- A fogorvosi körzet területi leírása: 2. számú fogorvosi körzethez tartozó utcák felsorolását Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 8/2019. (IV.29.) önkormányzati rendeletének 3. melléklete tartalmazza.

- Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.

- A praxisjogot térítésmentesen adják át a nyertes pályázó részére.

- A fogorvosi alapellátás keretében tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik.

- A feladatellátás helye: 6100 Kiskunfélegyháza, Korond u. 5. szám alatt található fogászati rendelő. A rendelő térítésmentes használatát az önkormányzat biztosítja.

- A fogászati rendelőben lévő eszközök használatát az önkormányzat térítésmentesen biztosítja azzal, hogy a szolgáltató viseli a rendelőre és a közös használatú helyiségekre arányosan eső, annak használatával együtt járó, a rendes gazdálkodás körébe tartozó üzemeltetési költségeket, valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges belső karbantartási munkák költségeit.

- Igény esetén önkormányzati bérlakás biztosított.

További információ dr. Füstös Magdolna aljegyzőtől kérhető a 76/562-017-es telefonszámon. 

 

 

 

 

 

Kövessen minket a Facebookon is!