Hirdetmények 2019. november 11. 08:30

Pályázat üzlethelyiség bérbevételére

Pályázat üzlethelyiség bérbevételére
Pályázatot hirdet a Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. 6100 Kiskunfélegyháza, Fadrusz János utca 2/A szám alatti Félegyházi Termál Parkfürdő felújított épületrészében lévő 26 m2 alapterületű, külön bejáratú és önálló szociális helyiséggel rendelkező nem lakás célú helyiség (üzlethelyiség) bérbevételére.

Pályázat meghirdetésének időpontja: 2019. november 11.

Pályázatok leadásának helye, módja: A pályázatokat december 9-én, hétfőn 10 óráig kell eljuttatni a Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 35.) ügyvezetőjéhez, zárt borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban.

A borítékra rá kell írni: „Pályázat a Kiskunfélegyháza, Fadrusz János utca 2/A szám alatti 26 m2-es üzlethelyiség bérbevételére”

Pályázatok bontásának helye, ideje:


Helye: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 35. szám alatt lévő

Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok 133. irodája;

Ideje: december 9., hétfő 10 óra.

A pályázatokat a Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. vezetősége bírálja el legkésőbb december 13-áig.

A pályázat nyelve: magyar.

Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult, valamint civil szervezet.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

– a pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait,

– természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

– átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

– jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyzett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát,

– átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről,

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az Nvtv. 11. § (11) bekezdése szerint vállalja, hogy:

a). a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

b). az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

c). az ajánlott havi nettó bérleti díj mértékét (Ft/hónap),

d). a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja az ingatlan rezsi költségeinek megfizetését,

e). a helyiség tervezett hasznosításának részletes leírását (célok, célcsoport, tevékenységek, szolgáltatási kör, tervezett nyitvatartási idő, stb.),

f). amennyiben a határozott időtartamú bérleti szerződés lejárta után a bérlő tovább szeretné bérelni az ingatlant, a tovább bérlés időtartamának meghatározását,

g). a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatok bontását követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállal,

h). pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

A Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft., mint a Félegyházi Termál Parkfürdő üzemeltetője az üzlethelyiség havi nettó bérleti díj mértéke estében meghatározza, hogy az ajánlattevők által ajánlható havi nettó bérleti díj mértéke nem lehet alacsonyabb a 2.000 Ft/m2/hónap + áfa összegnél.

A Félegyházi Termál Parkfürdő felújított épületrészében lévő 26 m2 alapterületű, külön bejáratú és önálló szociális helyiséggel rendelkező nem lakás célú helyiség (üzlethelyiség) megtekinthető a 70/424-5681 telefonszámon történő előzetes időpontegyeztetést követően.

A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül a Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. 1 évre szóló határozott idejű bérleti szerződést köt. A bérleti szerződés megkötésének tervezett időpontja 2020. január 2.

A bérbeadó a határozott idejű bérleti szerződés lejárta után a bérlőnek előbérleti jogot kínál, de fenntartja magának a jogot, hogy az új bérleti jogviszony kezdetekor a bérleti díjat piaci alapon határozza meg.

A határozott idejű bérleti szerződés lejárta előtt a bérbeadó lehetőséget biztosít a bérlőnek a határozott idejű szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére.

A pályázatban szereplő bérlemény – előre egyeztetett időpontban – megtekinthető.

A pályázat kiírója az Nvtv. 13. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a benyújtott ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint értékeli a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel.

A pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásról a Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. dönt.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvényben (Nvtv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.), Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról, a vagyon hasznosításáról, használatának, forgalmának rendjéről szóló 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot / pályázatokat indokolás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.

Kordás Roland
ügyvezető
Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft.

 

Kövessen minket a Facebookon is!