Hirdetmények 2020. január 15. 15:00

Bérbevételi hirdetmény

Bérbevételi hirdetmény
Tájékoztató a Kiskunfélegyháza, Irányi utca 11. szám alatti Alsótemető portaépületében lévő 22 négyzetméter alapterületű üzlethelyiség bérbevételére. A pályázat meghirdetésének időpontja: 2020. január 15.

A pályázat leadásának helye, módja: A pályázatokat 2020. február 10-én, hétfőn 10 óráig kell eljuttatni a Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft. titkárságára (6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 8. 2. emelet) zárt borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban.

A borítékra rá kell írni: „Pályázat a Kiskunfélegyháza, Irányi utca 11. szám alatti Alsótemető portaépületében lévő 22 m2 alapterületű üzlethelyiség bérletére”.

Pályázatok bontásának helye, ideje: 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 8. 2. emelet - tárgyaló; 2020. február 10., hétfő 10.30.

A pályázatokat a Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft. által létrehozott háromtagú Pályázati Bíráló Bizottság bontja és bírálja el a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályának bevonásával legkésőbb 2020. február 28-áig. A pályázat nyelve: magyar.

Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

– a pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

– természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét,

– anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

– gazdálkodó szervezet esetén a gazdálkodó szervezet jellegétől függően: nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét, 30 napnál nem régebbi kivonatát cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyzett adatairól, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

Gazdálkodó szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről (átláthatósági nyilatkozat), a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az Nvtv. 11. § (11) bekezdése szerint vállalja, hogy:

– a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

– az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

– az ajánlott havi nettó bérleti díj mértékét (Ft/hónap). Az üzlethelyiség bérleti díjának minimális nettó összege 55 000Ft/hó.

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja az ingatlan rezsi költségeinek megfizetését,

– a helyiség tervezett hasznosításának részletes leírását (tevékenységek, termékkör, szolgáltatási kör, tervezett nyitvatartási idő, stb.),

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatok bontását követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállal,

– pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

Egyéb tudnivalók:

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 27. § (6) bekezdése értelmében köztemető területén külön jogszabályban meghatározott telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység végzésére nem lehet telephelyet létesíteni, és ilyen tevékenységgel létrehozott terméket – a temetéshez szükséges kellékek kivételével
nem lehet forgalmazni.

A helyiségben kizárólag kegytárgyak, az elhunytak emlékének őrzésével, ápolásával kapcsolatos termékek (virág, koszorú, sírváza, mécses, gyertya, stb.) és sírköves termékek értékesíthetők, szolgáltatások folytathatók, illetve ilyen tevékenységhez kapcsolódó üzlethelyiségként, bemutatóteremként, irodaként működtethető.

A nyertes pályázó köteles Kiskunfélegyháza Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 30/2011. (X. 7.) önkormányzati rendeletében foglaltakat betartani.

A helyiségben önálló mosdóhelyiség nincs, az épületben lévő mosdó használata a bérbeadóval közös.

A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül a Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft. a portaépület használatbavételi engedélyének átvételét követő naptól 1 év határozott idejű bérleti szerződést köt.

A bérleti szerződés megkötésének tervezett időpontja 2020. február 28.

A nyertes pályázónak a bérleti szerződés megkötéséig át kell utalnia 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot a bérbeadó számlájára.

A pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról a Pályázati Bíráló Bizottság dönt. A pályázatban szereplő bérlemény a pályázat kiírójával előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvényben (Nvtv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.), Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról, a vagyon hasznosításáról, használatának, forgalmának rendjéről szóló 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft.

 

Kövessen minket a Facebookon is!