Hirdetmények 2020. április 7. 15:00

Bérbevételi hirdetmény

Bérbevételi hirdetmény
Tájékoztató a Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. szám alatti 32,4 négyzetméter alapterületű üzlethelyiség bérbevételére

Pályázat leadásának helye, módja: A pályázatokat 2020. május 4-én, hétfőn 10 óráig kell eljuttatni a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályára (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1. II. emelet 71.) zárt borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban. A borítékra rá kell írni: Pályázat a Kossuth u. 1. szám alatti 32,4 négyzetméter alapterületű üzlethelyiség bérbevételére.

Pályázatok bontásának helye, ideje: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 1. II. emelet 71. Vagyongazdálkodási Osztály, május 4., hétfő 10.30.

A pályázatokat Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el legkésőbb április 30-áig.

A pályázat nyelve: magyar.

Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

– a pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

– természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

– átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

– jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyzett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.;

– átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről,

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az Nvtv. 11. § (11) bekezdése szerint vállalja, hogy:

– a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

– az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

– az ajánlott havi nettó bérleti díj mértékét (Ft/m2/hónap) – minimális nettó bérleti díj: 1.000,- Ft/m2/hónap,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az üzlethelyiség utcafronti homlokzatát, nyílászáróit, portáljait Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata által biztosított engedélyes kiviteli tervek alapján, a városi főépítész által elfogadott és ellenőrzött módon, saját költségén teljes mértékben az engedélyes kiviteli tervek átvételétől számított egy éven belül felújítja. A felújítás munkálatait az Önkormányzat ellenőrzi. A felújítási munkák költségét a bérbeadó nem téríti meg, annak összege a bérleti díjban nem számolható el.;

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy vállalja az ingatlan rezsiköltségeinek megfizetését és a bérleti időtartam alatt a szükséges közműveket a nevére íratja,

– a helyiségek tervezett hasznosításának részletes leírását,

– a vállalt szerződéses időtartamot (határozott időtartam, szerződéskötéstől számított legfeljebb 5 év) továbbiakban: bérleti időtartam I. ütem,

– az előbérleti jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot, – amennyiben a pályázó a bérleti időtartam I. ütem lejárta után legfeljebb 5 év határozott időtartamra tovább szeretné bérelni a bérleményt (továbbiakban: bérleti időtartam II. ütem) valamint a pályázó e-mail címét,

– bérleti időtartam II. ütem időtartamát (határozott időtartam, az I. ütem lejáratának napjától számított legfeljebb 5 év),

– jogi személy pályázó (Kft., Bt., stb.) esetén 30 napnál nem régebbi hitelesített cégkivonatot,

– bérlő nyilatkozatát, amely szerint a bérleményt hétfői, keddi, szerdai és csütörtöki és vasárnapi napokon 6 óra előtt és 23 óra után, pénteki és szombati napokon 6 óra előtt és 24 óra után zárva tartja,

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatok bontását követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállal,

– pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja,

– pályázó nyilatkozatát, amely szerint tudomásul veszi, hogy a bérleti szerződés megszűnésekor (főszabály szerint a bérleti időtartam II. ütem időtartamának lejáratakor; amennyiben pályázó a pályázatában akként nyilatkozott, hogy bérleti időtartam I. ütem lejáratakor nem kívánja újabb határozott időtartamra bérbe venni a helyiséget, akkor ebben az időpontban) előbérleti jog nem illeti meg,

– pályázó nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a szerződés megszűnésekor a nevére íratott közműszolgáltatásokat a bérbeadó nevére írattatja.

Egyéb tudnivalók:

Amennyiben bérlő akként nyilatkozik, hogy bérleti időtartam I. ütem lejárta után élni kíván előbérleti jogával, (bérleti időtartam II. ütem) erre az alábbi feltétel teljesítése esetén jogosult:

Bérleti időtartam I. ütem alatt bérlő a bérleti díjat, valamint a közüzemi díjakat határidőre, de legfeljebb a késedelembe esés esetén a felszólítástól számított 8 napon belül megfizette. Amennyiben bérlő a felszólításnak határidőben nem tesz eleget, előbérleti jogosultságát elveszíti.

A helyiséget a jó gazda gondosságával kezeli.

A pályázatban vállalt felújítási munkákat elvégezte.

Jogi személy pályázó esetén a jogi személy tulajdonosi szerkezetében történt változásról való tudomásszerzés követően bérbeadó a bérleti szerződést bármikor legalább 30 napos felmondási idővel a hónap utolsó napjára felmondhatja, kivéve, ha bérbeadó a bérlő tulajdonosi szerkezetében történő változás előtt a változást jóváhagyta.

Bérlő a bérlemény belsejét saját költségén, a városi főépítésszel egyeztetett módon átalakíthatja, felújíthatja. Bérbeadó a bérlő által és költségén elvégzett átalakításhoz (felújításhoz) anyagilag nem járul hozzá, annak összege a bérleti díjban nem számolható el. Bérlőnek a saját költségén elvégzett átalakításról a bérleti szerződésben bérbeadó javára le kell mondania.

A nyertes pályázónak a bérleti szerződés megkötéséig át kell utalnia 4 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot a bérbeadó számlájára.

A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat bérleti szerződést köt.

A nyertes pályázó bérleti díj fizetési kötelezettsége június 1-jétől kezdődik.

A pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben, a Ptk-ban valamint Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről, hasznosításáról szóló 42/2015. rendeletben foglaltak az irányadóak.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot/pályázatokat indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

dr. Alács Miklós
osztályvezető

 

Kövessen minket a Facebookon is!