Hirdetmények 2020. május 7. 16:30

Bérbevételi hirdetmény

Bérbevételi hirdetmény
Tájékoztató a Kiskunfélegyháza, Mártírok útja 2. szám alatti 70 négyzetméter alapterületű üzlethelyiség bérbevételére.

A pályázatokat június 4-én, csütörtök 10 óráig kell eljuttatni a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályára (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1. II. emelet 71.) zárt borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban. A borítékra rá kell írni: „Pályázat a Mártírok
útja 2. szám alatti 70
m2 alapterületű üzlethelyiség bérbevételére”.

Pályázatok bontásának helye, ideje:
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 1. II. emelet 71, Vagyongazdálkodási Osztály; június 4., csütörtök 10.30.
A pályázatokat Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el legkésőbb június 25-éig.

A pályázat nyelve: magyar.

Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:
 • természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,
 • átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,
 • jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyzett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.
   
  • átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről,
    
  • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az Nvtv. 11. § (11) bekezdése szerint vállalja, hogy:
   • a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
   • az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja.
     
  • az ajánlott havi nettó bérleti díj mértékét (Ft/m2/hónap) – minimális nettó bérleti díj: 2.000 Ft/m2/hónap,
    
  • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az üzlethelyiség fűtésrendszerét és elektromos hálózatának felújítását a Vagyongazdálkodási Osztállyal egyeztetett tervek alapján december 31-éig saját költségén felújítja. A felújítás munkálatait az önkormányzat ellenőrzi. A felújítási munkák költségét a bérbeadó nem téríti meg, annak összege a bérleti díjban nem számolható el,
    
  • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy vállalja az ingatlan rezsiköltségeinek megfizetését és a bérleti időtartam alatt a szükséges közműveket a nevére íratja,
    
  • a helyiségek tervezett hasznosításának részletes leírását,
    
  • a vállalt szerződéses időtartamot (határozott időtartam, szerződéskötéstől számított legfeljebb 5 év),
    
  • jogi személy pályázó (Kft., Bt., stb.) esetén 30 napnál nem régebbi hitelesített cégkivonatot,
    
  • bérlő nyilatkozatát, amely szerint a bérleményt hétfői, keddi, szerdai és csütörtöki és vasárnapi napokon 6 óra előtt és 23 óra után, pénteki és szombati napokon 6 óra előtt és 24 óra után zárva tartja,
    
  • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a pályázatok bontását követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállal,
    
  • pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja,
    
  • pályázó nyilatkozatát, amely szerint tudomásul veszi, hogy a bérleti szerződés megszűnésekor előbérleti jog nem illeti meg,
    
  • pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerződés megszűnésekor a nevére íratott közműszolgáltatásokat a bérbeadó nevére írattatja.
    

  Egyéb tudnivalók:

  Jogi személy pályázó esetén a jogi személy tulajdonosi szerkezetében történt változásról való tudomásszerzés követően bérbeadó a bérleti szerződést bármikor legalább 30 napos felmondási idővel a hónap utolsó napjára felmondhatja, kivéve, ha bérbeadó a bérlő tulajdonosi szerkezetében történő változás előtt a változást jóváhagyta.

  Bérlő a bérlemény belsejét saját költségén, a városi főépítésszel egyeztetett módon átalakíthatja, felújíthatja. Bérbeadó a bérlő által és költségén elvégzett átalakításhoz (felújításhoz) anyagilag nem járul hozzá, annak összege a bérleti díjban nem számolható el. Bérlőnek a saját költségén elvégzett átalakításról a bérleti szerződésben bérbeadó javára le kell mondania.


  A nyertes pályázónak a bérleti szerződés megkötéséig át kell utalnia 4 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot a bérbeadó számlájára.

  A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat bérleti szerződést köt.


  A nyertes pályázó bérleti díjat július 1-jétől fizet.

  A pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

  A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben, a Ptk-ban valamint Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről, hasznosításáról szóló 42/2015. rendeletben foglaltak az irányadóak.

  A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot/pályázatokat indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.


  dr. Alács Miklós
  osztályvezető
   

  Kövessen minket a Facebookon is!