Hirdetmények 2020. augusztus 29. 15:00

Bérbevételi hirdetmény

Bérbevételi hirdetmény
Tájékoztató a Kiskunfélegyháza, Mártírok útja 2. szám alatti 70 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbevételére.

Pályázat meghirdetésének időpontja: augusztus 28.

Pályázat leadásának helye, módja: A pályázatokat október 14-én, szerda 10 óráig kell eljuttatni a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályára (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1. II. emelet 71.) zárt borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban. A borítékra rá kell írni: „Pályázat a Mártírok útja 2. szám alatti 70 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbevételére”

Pályázatok bontásának helye, ideje: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 1. II. emelet 71, Vagyongazdálkodási Osztály; október 14., szerda 10.30.

A pályázatokat Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el legkésőbb október 31-éig.

A pályázat nyelve: magyar.

Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult.

Amennyiben a pályázatot benyújtó kereskedelmi tevékenység végzése céljából kívánja megpályázni a helyiséget, azt kizárólag a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény hatálya alá tartozó kereskedelmi tevékenységre lehet hasznosítani.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:
 • természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,
 • átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,
 • jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyzett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.
  • átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről,
  • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az Nvtv. 11. § (11) bekezdése szerint vállalja, hogy:

  – a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

  – az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

  • az ajánlott havi nettó bérleti díj mértékét (Ft/m2/hónap) – minimális nettó bérleti díj: 1.800 Ft/m2/hónap,
  • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az üzlethelyiség fűtésrendszerét és elektromos hálózatának felújítását a Vagyongazdálkodási Osztállyal egyeztetett tervek alapján 2021. április 30-áig saját költségén felújítja. A felújítás munkálatait az Önkormányzat ellenőrzi. A felújítási munkák költségét a bérbeadó nem téríti meg, annak összege a bérleti díjban nem számolható el.
  • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja az ingatlan rezsi költségeinek megfizetését és a bérleti időtartam alatt a szükséges közműveket a nevére íratja,
  • a helyiségek tervezett hasznosításának részletes leírását,
  • a vállalt szerződéses időtartamot (határozott időtartam, szerződéskötéstől számított legfeljebb 5 év),
  • jogi személy pályázó (Kft., Bt., stb.) esetén 30 napnál nem régebbi hitelesített cégkivonatot,
  • bérlő nyilatkozatát, amely szerint a bérleményt hétfői, keddi, szerdai és csütörtöki és vasárnapi napokon 6 óra előtt és 23 óra után, pénteki és szombati napokon 6 óra előtt és 24 óra után zárva tartja,
  • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatok bontását követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállal,
  • pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja,
  • pályázó nyilatkozatát, amely szerint tudomásul veszi, hogy a bérleti szerződés megszűnésekor előbérleti jog nem illeti meg,
  • pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerződés megszűnésekor a nevére íratott közműszolgáltatásokat a bérbeadó nevére írattatja.


  Egyéb tudnivalók:

  Jogi személy pályázó esetén a jogi személy tulajdonosi szerkezetében történt változásról való tudomásszerzés követően bérbeadó a bérleti szerződést bármikor legalább 30 napos felmondási idővel a hónap utolsó napjára felmondhatja, kivéve, ha bérbeadó a bérlő tulajdonosi szerkezetében történő változás előtt a változást jóváhagyta.

  Bérlő a bérlemény belsejét saját költségén, a városi főépítésszel egyeztetett módon átalakíthatja, felújíthatja. Bérbeadó a bérlő által és költségén elvégzett átalakításhoz (felújításhoz) anyagilag nem járul hozzá, annak összege a bérleti díjban nem számolható el. Bérlőnek a saját költségén elvégzett átalakításról a bérleti szerződésben bérbeadó javára le kell mondania.

  A nyertes pályázónak a bérleti szerződés megkötéséig át kell utalnia 4 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot a bérbeadó számlájára. A letett óvadék a szerződés megkötését követően is a bérbeadónál marad és a bérleti jogviszony megszűnésekor az esetlegesen felmerülő közüzemi költséget, bérleti díjat, illetve egyéb jogcímű tartozásba beszámítják.

  A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat bérleti szerződést köt.

  A nyertes pályázó bérleti díj fizetési kötelezettsége november 1-jétől keletkezik.

  A pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

  A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben, a Ptk-ban valamint Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről, hasznosításáról szóló 42/2015. rendeletben foglaltak az irányadóak.

  A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

  dr. Alács Miklós
   osztályvezető

   

  Kövessen minket a Facebookon is!