Hirdetmények 2020. szeptember 4. 12:30

Pályázati felhívás igazgatói munkakör betöltésére

Pályázati felhívás igazgatói munkakör betöltésére
Pályázatot hirdet Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a Petőfi Sándor Városi Könyvtár (6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 9.) igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan

Betöltendő munkakör: könyvtáros

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott időre szól, 2020. november 1-jétől 2025. október 31-éig.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun Megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja a költségvetési szerv szakszerű működését, az alapító okiratban meghatározott célkitűzések megvalósítását. Felelős a közgyűjteményi értékeket hordozó szakmai munka színvonaláért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a költségvetési előirányzat betartásáért; az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményben foglalkoztatott munkavállalók felett, képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat és más hatóságok előtt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

a pályázó büntetlen előéletű és nem áll közgyűjteményi intézményekben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, feltéve hogy utóbbi esetben a pályázó magyar nyelvismerettel rendelkezik,

szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint segédkönyvtáros szakképzettséggel rendelkezik,

végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett,

a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot elvégezte vagy vállalja, hogy a megbízását követő két éven belül elvégzi. A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G.§ (3) bekezdése alapján mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól az, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, nyilatkozatok:

pályázó részletes szakmai önéletrajza,

végzettséget, szakképzettséget, munkaköri szakvizsgát tanúsító okiratok másolata,

szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,

az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, továbbá arra, hogy nem áll közművelődési intézményekben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja,

a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó hozzájárul pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához, vagy kéri annak zárt ülésen történő tárgyalását,

a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség elfogadásáról.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban november 1-jétől tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: október 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Füstös Magdolna aljegyző a +36 76/562-015 telefonszámon nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban 1 eredeti példányban papír alapon, továbbá 1 példányban az eredeti aláírásokat is tartalmazó teljes pályázati anyagot szkennelt formátumban elektronikusan is be kell benyújtani:

postai úton, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata címére (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1.) történő megküldésével, vagy

személyesen: Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1., I. em. 30.) és

elektronikusan a 
[email protected] email címre.

A borítékon kérik feltüntetni: „Pályázat a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatói állására”

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat – a pályázati határidő lejártát követően – véleményező bizottság hallgatja meg, amely több pályázatot is támogathat. Az igazgatói megbízásról – a véleményező bizottság javaslata alapján – Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: október 31.

Egyéb lényeges információk: Jelen pályázati kiírásra a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3. § (9) bekezdés alapján került sor.

A törvény 3. § (1) bek. alapján, a foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor, attól függetlenül, hogy a pályázati kiírás technikai okok miatt közalkalmazotti jogviszony létesítésére szól.

 

Kövessen minket a Facebookon is!