Hirdetmények 2021. március 31. 13:00

Bérbevételi hirdetmény

Bérbevételi hirdetmény
Pályázati felhívás a Kiskunfélegyháza, Attila utca 2. szám alatti 7 db üzlethelyiség bérbevételére.

Pályázat meghirdetésének időpontja: március 29.

Pályázat leadásának helye, módja: A pályázatokat április 30-án, péntek 10 óráig kell eljuttatni a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályára (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1., II. emelet 71.) zárt borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban. A borítékra rá kell írni: „Pályázat a Kiskunfélegyháza, Attila utca 2. szám alatti 7 db üzlethelyiség bérbevételére”

Pályázatok bontásának helye, ideje: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 1. II. emelet 71, Vagyongazdálkodási Osztály; április 30., péntek 10:30.

A pályázatokat Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el legkésőbb május 31-éig.

A pályázat nyelve: magyar.

Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult.

Amennyiben a pályázatot benyújtó kereskedelmi tevékenység végzése céljából kívánja megpályázni a helyiséget, azt kizárólag a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény hatálya alá tartozó kereskedelmi tevékenységre lehet hasznosítani.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

– a pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait: természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,


– átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

– jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyzett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát,

– átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről,


– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az Nvtv. 11. § (11) bekezdése szerint vállalja, hogy: a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti, az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

– az ajánlott havi nettó bérleti díj mértékét (Ft/m2/hónap)

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja az ingatlan rezsi költségeinek megfizetését és a bérleti időtartam alatt a szükséges közműveket a nevére íratja,

– a helyiségek tervezett hasznosításának részletes leírását,

– a vállalt szerződéses időtartamot (határozott időtartam, szerződéskötéstől számított legfeljebb 5 év),

– jogi személy pályázó (Kft., Bt., stb.) esetén 30 napnál nem régebbi hitelesített cégkivonatot,

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatok bontását követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállal,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja,

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a bérleti szerződés lejártakor a bérleményt üzleti tevékenység azonnali folytatására alkalmas állapotban (üzlethelyiségekbe beépített eszközökkel együtt: álmennyezet, lámpatestek, komplett fűtésrendszer, minden zárható nyílászáróhoz 3-3 db kulcs, működő közművek – víz, gáz, szennyvíz, villany stb.) visszaadja a bérbeadónak,

– a pályázó nyilatkozatát, amely szerint tudomásul veszi, hogy a bérleti szerződés megszűnésekor előbérleti jog nem illeti meg,

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerződés megszűnésekor a nevére íratott közműszolgáltatásokat a bérbeadó nevére írattatja.

Egyéb tudnivalók:

Az ingatlanban az alábbi üzlethelyiségek találhatók:


1. számú üzlethelyiség: 60,79 m2

2. számú üzlethelyiség: 74,12 m2

3. számú üzlethelyiség: 92,47 m2

4. számú üzlethelyiség: 63,6 m2

5. számú üzlethelyiség: 82,99 m2

6. számú üzlethelyiség: 42,65 m2

7. számú üzlethelyiség: 28,6 m2

A 7 db üzlethelyiség területe mindösszesen: 445,22 m2.

Jogi személy pályázó esetén a jogi személy tulajdonosi szerkezetében történt változásról való tudomásszerzés követően bérbeadó a bérleti szerződést bármikor legalább 30 napos felmondási idővel a hónap utolsó napjára felmondhatja, kivéve, ha bérbeadó a bérlő tulajdonosi szerkezetében történő változás előtt a változást jóváhagyta.

Bérlő a bérlemény belsejét saját költségén, a városi főépítésszel egyeztetett módon átalakíthatja, felújíthatja. Bérbeadó a bérlő által és költségén elvégzett átalakításhoz (felújításhoz) anyagilag nem járul hozzá, annak összege a bérleti díjban nem számolható el. Bérlőnek a saját költségén elvégzett átalakításról a bérleti szerződésben bérbeadó javára le kell mondania.

A nyertes pályázónak a bérleti szerződés megkötéséig át kell utalnia 4 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot a bérbeadó számlájára. A letett óvadék a szerződés megkötését követően is a bérbeadónál marad és a bérleti jogviszony megszűnésekor az esetlegesen felmerülő közüzemi költséget, bérleti díjat, illetve egyéb jogcímű tartozásba beszámítják.

A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat bérleti szerződést köt.

A nyertes pályázó bérleti díj fizetési kötelezettsége a bérleti szerződés aláírását követő napon kezdődik.

A pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat képviselő-testülete dönt.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben, a Ptk-ban valamint Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről, hasznosításáról szóló 42/2015. rendeletben foglaltak az irányadóak.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, vagy azt visszavonja.

dr. Alács Miklós

  osztályvezető
 

Kövessen minket a Facebookon is!