Hirdetmények 2021. április 12. 08:00

Bérbevételi hirdetmény

Bérbevételi hirdetmény
Tájékoztató a Kiskunfélegyháza, Fadrusz János utca 2/A szám alatti Félegyházi Termál Parkfürdő épületrészében lévő 28,5 m2 alapterületű nem lakás célú helyiség (üzlethelyiség) bérbevételére.

Pályázat meghirdetésének időpontja: április 12.

Pályázatok leadásának helye, módja:

A pályázatokat május 10-én, hétfőn 10 óráig kell eljuttatni a Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. címére (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 35., 133 iroda) zárt borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban. A borítékra rá kell írni: „Pályázat a Kiskunfélegyháza, Fadrusz János utca 2/A szám alatti 28,5 m2-es üzlethelyiség bérbevételére”

Pályázatok bontásának helye, ideje: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 35., 133. iroda, május 10-én, hétfőn 10:30-kor.

A pályázatokat a Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. vezetősége bírálja el legkésőbb május 12-éig.

A pályázat nyelve: magyar.

Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult, valamint civil szervezet.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

– a pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait: természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, gazdálkodó szervezet esetén a gazdálkodó szervezet jellegétől függően: nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét, 30 napnál nem régebbi kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyzett adatairól, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát,

– az ajánlott havi nettó bérleti díj mértékét (Ft/hónap) kérik megadni, az üzlethelyiség bérleti díjának minimális nettó összege 2.000.-Ft/nm/hó + rezsi/hó,

– gazdálkodó szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről (átláthatósági nyilatkozat),

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja az ingatlan rezsi költségeinek megfizetését,

– a helyiség tervezett hasznosításának részletes leírását (célok, célcsoport, tevékenységek, szolgáltatási kör, tervezett nyitvatartási idő, stb.),

– amennyiben a határozott időtartamú bérleti szerződés lejárta után a bérlő tovább szeretné bérelni az ingatlant, a tovább bérlés időtartamának meghatározását,

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatok bontását követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállal,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

A Félegyházi Termál Parkfürdő épületrészében lévő 28,5 m2 alapterületű nem lakás célú helyiség (üzlethelyiség) biztonsági ráccsal ellátott, központi padlófűtés, külön vízellátással felszeret. A női és a férfi mosdóhasználat biztosított. Az épület előtt kiváló a parkolási lehetőség. Az üzlethelyiség külső területe biztonsági kamerával megfigyelt, biztonsági szolgálattal védett.

A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül a Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. 1 évre szóló határozott idejű bérleti szerződést köt. A bérleti szerződés megkötésének tervezett időpontja május 14-e, péntek.

A bérbeadó a határozott idejű bérleti szerződés lejárta után a bérlőnek előbérleti jogot kínál, de fenntartja magának a jogot, hogy az új bérleti jogviszony kezdetekor a bérleti díjat piaci alapon határozza meg.

A határozott idejű bérleti szerződés lejárta előtt a bérbeadó lehetőséget nyújt a bérlőnek a határozott idejű szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére.

A pályázatban szereplő bérlemény – előre egyeztetett időpontban – megtekinthető.

A pályázat kiírója az Nvtv.  13. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a benyújtott ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint értékeli a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel.

A pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásról a Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft., mint a Félegyházi Termál Parkfürdő üzemeltetője dönt.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvényben (Nvtv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.), Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról, a vagyon hasznosításáról, használatának, forgalmának rendjéről szóló 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot/pályázatokat indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft.
 

Kövessen minket a Facebookon is!