Gazdaság 2021. július 13. 12:00

Megjelent a mezőgazdasági kisüzemek támogatását segítő pályázat

Megjelent a mezőgazdasági kisüzemek támogatását segítő pályázat
A felhívás meghirdetésekor a rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,5 milliárd forint. Pályázni november 6-s és 20-a között lehet. A támogatási összeg egyösszegű, átalány formájában, két részletben nyújtható 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg, 5 évre.

Ki pályázhat?

Őstermelők, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezetek, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek:

a) őstermelők esetén életvitelszerű tartózkodási helye, mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezet esetén pedig bejegyzett székhelye már a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt, amelyet a működtetési időszak végéig fent kell tartania, és

b) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján legfeljebb mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 3000 euro STÉ, de legfeljebb a 6000 euro STÉ értékű termelési potenciállal (üzemmérettel) kizárólagosan rendelkezik, vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból. Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók.


A mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemméret megállapítása:

 • támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján elfogadott, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás 13. számú mellékletét képező „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy a TERA-kérelemben nem szereplő területtel, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységre vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerinti illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.
   
 • Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett állattartó telepen tartott állat lehet. Ha az üzemméret-számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a 12. számú melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. Az ENAR, BIR és TIR-rendszerek esetében a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosításokat veszik figyelembe.


Mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból származó nettó árbevétel nagysága, amely: a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben értékesített termékek értéke forintban, osztva a megelőző év január elsején az Európai Központi Bank (EKB) hivatalos euró/forint árfolyamával (lásd 4. számú melléklet).

Közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező ügyfelek esetében, illetve családi gazdaságok esetében a támogatási kérelmet benyújtó ügyfél üzemméretének meghatározása szempontjából az alábbiak vehetők figyelembe a támogatási kérelem benyújtást megelőző évre vonatkozóan:

 • támogatást igénylő TERA-kérelme alapján számolt üzemméret,
   
 • TERA-területen kívüli más földterület, ahol a támogatást igénylő mezőgazdasági tevékenységet folytat, amit a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerinti illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatási jogkörben igazol,
   
 • támogatást igénylő tenyészetére vonatkozóan az ENAR-bejelentésre kötelezett állatállomány esetében az éves átlaglétszám,
   
 • támogatást igénylő tenyészetére vonatkozóan nem ENAR-bejelentésre kötelezett állatállomány esetében az az éves átlaglétszám, amit az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvosa igazol.


Közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező ügyfelek esetében, illetve családi gazdaságok esetében a támogatási kérelmet benyújtó ügyfél mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex I. termék feldolgozásból származó nettó árbevételének meghatározásakor a személyi jövedelemadó bevallásban szereplő adatokat kell figyelembe venni, vagy amennyiben a támogatást igénylő adóbevallásra nem kötelezett, akkor az értékesítési betétlapon szereplő adatokat kell figyelembe venni.

Az életvitelszerű tartózkodási helyet, illetve a mezőgazdasági szociális szövetkezet esetében a székhely címét külterületi ingatlannak kell tekinteni, amennyiben az ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása zártkert.


Mi kell vállalnia a pályázónak?

A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 4. év végére a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 euró STÉ üzemnagyságot, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót, attól függően, hogy amely tevékenység alapján tette vállalását és kapott Támogatói Okiratot.

 

 • A támogatást igénylő a támogatást 5 évre kapja, amely a projekt működtetési időszaka is egyben. A projekt működtetési időszakának kezdete a Támogatói Okirat hatályba lépését követő nap, a vége pedig az attól számított 60. hónap utolsó napja.
   
 • Támogatói Okirat hatálybalépésével egyidejűleg fizetik ki a támogatási összeg első részletét (75%).
   
 • Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 9 hónapon belül meg kell kezdeni a projekt végrehajtását, amelyet az ÁÚF 8.6.1 pontjában foglaltak szerint tudnia kell igazolni. A projekt megkezdését igazoló szakmai beszámolót a záró kifizetési kérelemmel együtt kell benyújtani.
   
 • A kedvezményezett vállalja, hogy a Támogatói Okirat hatályba lépésétől a záró kifizetési kérelem benyújtását megelőző év január 1-jéig mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete nem csökken 3000 euro STÉ érték, vagy a mezőgazdasági termelő tevékenységből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele a 3000 euró alá, attól függően, hogy mely tevékenység alapján tette vállalását és kapott Támogatói Okiratot.
   
 • Legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 4. év végére (január 1. – december 31. közötti időszak) a kedvezményezett mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meg kell, hogy haladja a 6000 euro STÉ értéket, vagy a mezőgazdasági termelő tevékenységből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele a 6000 eurót, attól függően, hogy mely tevékenység alapján tette vállalását és kapott Támogatói Okiratot. Erre vonatkozóan a kedvezményezett szakmai beszámolót köteles benyújtani. Az üzleti terv megvalósításával elért üzemméret, árbevétel eredményeket a működtetési időszak végéig (Támogatói Okirat hatályba lépését követő 60. hónap végéig) fenn kell tartani.
   
 • A kedvezményezett a támogatási összeg fennmaradó 25%-os részére vonatkozó kifizetési kérelmet (záró kifizetési kérelem) a 5. pontban meghatározott feltételek teljesítésekor jogosult benyújtani, a teljesítést követő év június 15-éig, de nem korábban, mint a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 3. év vége.
   
 • Kötelező képzésen való részvételt teljesíteni kell a záró kifizetési kérelem benyújtásáig, amely a kedvezményezett számára térítésmentes. A kötelező képzésen való részvételt a képzést szervező igazolja a kifizető ügynökség felé. Amennyiben a képzés szervezője nem igazolja le a kifizető ügynökség felé, abban az esetben a kedvezményezett az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor köteles igazolni.
   
 • Amennyiben a támogatást igénylő valamely kötelezettségét nem tudja teljesíteni, akkor a jogkövetkezmény alól csak abban az esetben mentesülhet, amennyiben az elmaradás oka vis maior esemény bekövetkezése. Az elháríthatatlan külső okokra (vis maiorra) vonatkozó szabályokat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet, valamint az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet állapítja meg.
   
 • A projekt működtetési időszakának végéig a kedvezményezett köteles őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozó, vagy szociális szövetkezet minősítését fenntartani.
   
 • Kövessen minket a Facebookon is!