Hirdetmények 2021. október 1. 17:00

Ingatlanértékesítési hirdetmény

Ingatlanértékesítési hirdetmény
Tájékoztató a Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 11. szám alatti, 1888 m2 alapterületű ingatlan értékesítése tárgyában.

Pályázat leadásának helye, módja: A pályázatokat november 2., kedd 10 óráig kell eljuttatni a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályára (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1. II. emelet 71.) zárt borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban. A borítékra rá kell írni: „Pályázat a Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u 11. számú ingatlan megvásárlására”.

Pályázatok bontásának helye, ideje: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 1. II. emelet 71, Vagyongazdálkodási Osztály; november 2., kedd 10:30.

A pályázatokat Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el legkésőbb november 30-áig. A pályázat nyelve: magyar.

Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

– természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

– átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

– jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyzett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát,

– átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.

A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az Nvtv. 11. § (11) bekezdése szerint vállalja, hogy:

a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

c) az ajánlott nettó +Áfa vételárat – kiinduló minimális eladási ár: 55.000.000 Ft +Áfa,

d) a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja, hogy az ingatlan közműveit a nevére íratja,

e) az ingatlan tervezett hasznosításának részletes leírását,

f) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az ingatlanon tervezett új épület kialakítását, vagy a jelenlegi ingatlan átalakítását a városi főépítész előzetes véleményezése alapján, és annak előírásainak megfelelően valósítja meg,

g) a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatok bontását követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállal,

h) pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

Egyéb tudnivalók:

A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt.

A pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben, a Ptk-ban, valamint Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról, a vagyon hasznosításáról, használatának, forgalmának rendjéről szóló 41/2015. (XII.18.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.

Nem vehet részt a pályázaton:

– olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, természetes személy, illetve ezek képviselője, akivel szemben Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lejárt követelése van,

– az a természetes személy, illetve képviselője, aki az előbbiekben megjelölt – tartozást felhalmozó – jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság ügyvezetője, tulajdonosa, vezető tisztségviselője,

– olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve ezek képviselője, amelyben tag a tartozást felhalmozó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.

Amennyiben a pályázaton részt vesz ilyen személy, és erről a szerződést előkészítő ügyvéd vagy a Vagyongazdálkodási Osztály tudomást szerez, az elállási indok a szerződéskötéstől, illetve a későbbiekben a szerződést a tudomásszerzést követően azonnal fel kell mondani.

Fizetési feltételek:

Az ingatlan teljes vételárát az adásvételi szerződés aláírása előtt kell átutalással megfizetni Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata OTP-nél vezetett 11732071-15338284 számlájára. A szerződés megkötésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.

Amennyiben a pályázat nyertese a fenti határidő alatt nem fizeti meg az ingatlan vételárát, abban az esetben a pályázat kiírója jogosult elállni az adásvételi szerződéstől.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül visszavonja, vagy azt eredménytelennek nyilvánítsa.

dr. Alács Miklós
osztályvezető
    

Kövessen minket a Facebookon is!