Helyi hírek 2022. szeptember 22. 16:00

Orvostanhallgatók pályázatát várják helyi ösztöndíjra

Orvostanhallgatók pályázatát várják helyi ösztöndíjra
Pályázatot hirdet az egészségügyi felsőfokú szakképzési rendszer keretében nappali tagozaton, általános orvos szakon tanulmányokat folytató hallgatók számára Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési és Szociális Bizottsága az orvostanhallgatók helyi ösztöndíj támogatásáról szóló önkormányzati rendelet alapján.

Borítókép: Orvostanhallgatók sürgősségi helyzet szimulációs gyakorlatán vesznek részt a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikán az új sürgősségi osztály átadásának napján, 2019. március 28-án
Fotó: MTI –  Soós Lajos

Pályázatot nyújthat be az az orvostanhallgató, aki legalább hat félévet eredményesen befejezett és vállalja ösztöndíjszerződés kötését. Az ösztöndíj-támogatás mértéke havi 100 ezer forint, amely a tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb 6 tanulmányi félévre pályázható meg. A pályázat benyújtásának határideje szeptember 30., az elbírálás október 30-áig megtörténik.

A pályázat részleteiről www.felegyhazikozlony.eu és a
www.kiskunfelegyhaza.hu oldalakon lehet tájékozódni, ahonnan a pályázati adatlap is letölthető.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Orvostanhallgatók helyi ösztöndíj támogatására Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési és Szociális Bizottsága az orvostanhallgatók helyi ösztöndíj támogatásáról szóló 28/2018.(X.29.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdet az egészségügyi felsőfokú szakképzési rendszer keretében nappali tagozaton általános orvos szakon tanulmányokat folytató hallgatók számára.

Pályázatot nyújthat be:
Az az orvostanhallgató, aki legalább hat félévet eredményesen befejezett és vállalja ösztöndíjszerződés kötését.

A támogatás keretében az önkormányzat által nyújtott juttatás:
Az ösztöndíj a tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb 6 tanulmányi félévre pályázható meg. Az ösztöndíj támogatás mértéke havi 100 ezer Ft.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

– hiánytalanul kitöltött és aláírt Pályázati adatlap, Nyilatkozat (Rendelet 1. melléklete),

– hallgatói jogviszony-igazolás, amely tartalmazza „a hallgatói jogviszony megszűnésének – a tanulmányi teljesítmény és követelmények alapján – becsült időpontja” rovatban az időpont megjelölését,

– a hat félévről a lezárt leckekönyv másolata, vagy az azzal egyenértékű azonos információkat tartalmazó, az illetékes tanulmányi osztály által hitelesített eredeti dokumentum.

A pályázat benyújtásának határideje: szeptember 30.

A pályázat benyújtásának határideje jogvesztő, a leteltét követően érkező pályázatok elfogadására, a késedelem igazolására, vagy méltányossági eljárás lefolytatására nincs mód.

A pályázat elbírálásának határideje: október 30.

A pályázat elbírálásának módja:

Az ösztöndíj évente legfeljebb 1 hallgató számára állapítható meg. A benyújtott érvényes pályázatokról a Művelődési és Szociális Bizottság dönt. Az érvényes pályázatok elbírálásánál kiskunfélegyházi lakóhellyel rendelkező pályázót előnyben részesítheti a bizottság. A döntést követő 30 napon belül az önkormányzat a nyertes pályázóval ösztöndíjszerződést köt.

Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha:

– nem a formanyomtatványon nyújtották be (Rendelet 1. melléklet),

– a pályázó a pályázathoz nem csatolta az előírt dokumentumokat, vagy

– a pályázatot a benyújtási határidőt követően nyújtották be.

A pályázónak az ösztöndíj szerződésben vállalnia kell, hogy:

– aktív hallgatói jogviszonyát a felsőoktatási intézmény által kiadott eredeti hallgatói jogviszony igazolással félévenként igazolja,

– az általános orvosi diploma megszerzését követő 1 éven belül a szakképzését az ÁEEK által a szakképzés lefolytatására munkavégzési helyként elsődlegesen kijelölt, az adott szakképzés vonatkozásában akkreditációval rendelkező egészségügyi szolgáltatónál – amennyiben a választott szakterület alapján lehetséges, akkor a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi telephelyén – megkezdi,

– a szakképesítésének megszerzését követő 1 éven belül az ösztöndíj-folyósítás időtartamának megfelelő ideig Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának egészségügyi alapellátásában feladatellátási szerződés keretében vagy a Bács Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi telephelyén, mint egészségügyi szolgáltatónál teljes munkaidejű foglalkoztatás keretében a szakképesítésének megfelelő szakorvosi tevékenységet végez, és a jogviszony fennállását félévente munkáltatói igazolással igazolja,

– a 28/2018. (X.29.) önkormányzati rendelet alapján megállapított szerződéses kötelezettség nem szerződésszerű teljesítése esetén visszafizetési kötelezettség terheli.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot zárt borítékban, 1 eredeti példányban papíralapon kell benyújtani:

– postai úton: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata címére (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1.) a Művelődési és Szociális Bizottságnak címezve, vagy

– személyesen: Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1., I. em. 30.)

A borítékon kérik feltüntetni: „Pályázat orvostanhallgatók helyi ösztöndíj támogatására”

Dr. Ónodi Izabella Művelődési és Szociális Bizottság elnöke


Pályázati adatlap

A „Kiskunfélegyháza egészségügyéért” orvostanhallgatói ösztöndíj igényléséhez

I. SZEMÉLYES ADATOK

Pályázó neve:_____________________________________________________

Születési helye:_______________________ idő:________év_____________hó______nap

Anyja neve:__________________________________________

Lakóhelye:_______________________________________________________
 Banszámlaszáma:__________________________________________________
 
Adóazonosító jele:_________________________________________

Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ-szám):_________________

Elérhetőségei:
• Telefon:_____________________________
• E-mail :______________________________


II. TANULMÁNYOKRA VONATKOZÓ ADATOK:

• Felsőoktatási intézmény neve, székhelye: ________________________________________________________________________________________________________________________________

• Kar megnevezése: _____________________

• Tagozat típusa: ________________________

• A hallgatói jogviszony kezdete:___________év_______________hónap

• A hallgatói jogviszony igazoláson feltűntetett időpont szerinti végzés dátuma: ___________év_______________hónap

• Hallgató évfolyama (a pályázat benyújtásának időpontjában):_______________

• Egyéb (nem kötelező a kitöltése): ________________________________________________________________

________________________________________________________________


Nyilatkozat

Alulírott nyilatkozom, hogy Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az orvostanhallgatók helyi ösztöndíj támogatásáról szóló 28/2018. (X.29.-) önkormányzati rendeletét megismertem és a rendelet 8. §-ában szabályozott, az ösztöndíjban részesülő személy kötelezettségeit vállalom, támogatásom esetén ösztöndíjszerződést kötök az önkormányzattal.

Vállalom, hogy szakképesítésem megszerzését követő 1 éven belül az ösztöndíj-folyósítás időtartamával megegyező ideig Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának egészségügyi alapellátásában feladatellátási szerződés keretében, vagy a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi telephelyén, mint egészségügyi szolgáltatónál teljes munkaidejű foglalkoztatás keretében a szakképesítésemnek megfelelő szakorvosi tevékenységet végzek.

Hozzájárulok, hogy a pályázatban foglalt adataimat Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési és Szociális Bizottsága, valamint a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal a pályázat elbírálása, az ösztöndíjszerződés megkötése, az ösztöndíj folyósítása, annak felfüggesztése, megszüntetése, a jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizettetése, a méltányosság elbírálása, ösztöndíjra való jogosultság ellenőrzése érdekében kezelje, ellenőrizze, nyilvántartsa és tárolja. Nyilatkozom továbbá, hogy a pályázatomat a Művelődési és Szociális Bizottság nyílt/zárt* (megfelelő rész aláhúzandó) ülésen tárgyalja.

Kelt: ______________________________

______________________
         pályázó aláírása

A kérelemhez mellékelni kell:

– hallgatói jogviszony igazolást, amely tartalmazza „a hallgatói jogviszony megszűnésének – a tanulmányi teljesítmény és követelmények alapján – becsült időpontja” rovatban az időpont megjelölését,

– a hat félévről a lezárt leckekönyv másolatát, vagy az azzal egyenértékű azonos információkat tartalmazó, az illetékes tanulmányi osztály által hitelesített eredeti dokumentumot.

                          

Kövessen minket a Facebookon is!