Helyi hírek 2023. február 2. 12:00

Új intézményvezető a Batthyány iskola élén

Új intézményvezető a Batthyány iskola élén
2023. január 21-étől Bense Zoltán a kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola intézményvezetője. A pedagógus az elmúlt két évben intézményvezető-helyettesként, augusztus 16-a óta pedig megbízott intézményvezetőként vett részt a nagymúltú iskola munkájában, az oktató-nevelő munka szervezésében, irányításában. A tapasztalt tanár sokak biztatására döntött úgy, hogy megpályázza a pozíciót, amit már nem tervezett betölteni. Vezetői tervei mellett erről is beszélgettünk.

A Batthyány iskolát mindenki ismeri Félegyházán. Mégis arra kérem, mutassa be néhány mondatban az intézményt, aminek a vezetésével most öt évre megbízták!  

– Az intézményben 405 gyermek tanul, magas szintű tanításukért, nevelésükért 37 pedagógus és 9 fős technikai személyzet dolgozik. Az emelt szintű ének-zene oktatás – amelynek nagy hagyománya van az intézményben – a Kodály-módszeren alapszik. Emellett emelt óraszámú matematikát és informatikát is választhatnak a diákjaink. Az énekkarok, a csengettyűegyüttes a városi ünnepségek, megemlékezések rendszeres résztvevői. A gyermekközpontú nevelés és oktatás mellett központi szerepet kap a hagyomány- és értékőrzés. 2023 kiemelten fontos esztendő lesz az iskola életében, május 13-án ünnepeljük meg ugyanis az intézmény 50 éves születésnapját (1973. szeptember 29-én adták át rendeltetésének az iskolát). Én magam ennek az időszaknak több mint a felét töltöttem a Batthyányban: 27. éve tanítok itt földrajzot. Intézményvezetőként a diákokkal való mindennapi kapcsolatról, a tanításról sem kell lemondanom. Mindig akad néhány különösen érdeklődő tanuló a 7-8. osztályosok között. Kitüntető öröm számomra, hogy tanítványaim eddig három alkalommal nyertek országos földrajzversenyt.

Elevenítsük fel az idáig vezető út fontosabb szakmai állomásait!

– A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola földrajz-könyvtár szakán végeztem 1988-ban. Ezt követően a JATE-n tanultam és szereztem okleveles környezetvédő diplomát, majd 2001-ben közoktatás-vezetőként szakvizsgáztam a Budapesti Műszaki Egyetemen. Később, 2011 júniusában a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara Földrajzi és Földtudományi Intézet Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszéke földrajztanár mesterképzési szakán szereztem okleveles földrajztanári, középiskolai tanári diplomát. Tagja vagyok a geográfusok legmagasabb szintű honi szakmai szervezetének, a Magyar Földrajzi Társaságnak. Mesterpedagógusként közoktatási szakértőként is dolgozom. Számos, az Oktatási Hivatal által szervezett pedagógus-továbbképzésen vettem részt.  Milyen vezetői célokat tűzött maga elé intézményvezetőként?

– Alapvetőnek tekintem, hogy az oktatás és nevelés során fejlesszük a ránk bízott gyermekek készségeit, képességeit, intelligenciáját, hozzásegítve őket ezzel egy sikeres élet alapjainak lerakásához. Gyorsan változó világunkban az iskolának törekednie kell az innovatív termékek és folyamatok használatára, a hatékony gyakorlatok és módszerek felkutatására és alkalmazására. A pedagógusnak meg kell tanítania diákjainak a helyes adatgyűjtést, irányt kell mutatnia a hiteles források kiválasztásában, az interneten elérhető információk közötti eligazodásban. Fontos, hogy a gyerekek minél korábban felvérteződjenek az ehhez szükséges tudással.

A Batthyány tantestületében szerencsém volt megtapasztalni, hogy alkotó csapatot, jó iskolát és tanári kart az egyének legjobb képességeire építve lehet felépíteni és fenntartani. Vezetőként a közös célok világos megfogalmazására, a folyamatos információáramlásra megkülönböztetett figyelmet szeretnék fordítani. A hosszú, közösen eltöltött évek összekovácsolták tantestületünket, így szerencsére adott a nyugodt, elfogadó, folyamatos kommunikációra épülő légkör és az együttműködő közösség. Úgy érzem, ez nagyon komoly erőforrása az intézménynek.

Nem tervezek lényeges változásokat, inkább az iskola által képviselt értékeket szeretném megtartani és tovább erősíteni, megőrizve a közösség hagyományait, értékeit és szakmai színvonalát. Ennek megfelelően, továbbra is emelt óraszámú matematika és informatikaképzés történik az „a”, a Kodály-módszer szerinti emelt szintű ének-zenei képzés a „z” osztályokban. A jövőben is nagy figyelmet fordítunk az angol és a német nyelvek oktatására, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítésére, valamint a sajátos nevelési igényű és magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzdő tanulók fejlesztésére is.Az iskolán kívüli feladataival hogyan egyezteti össze az új pozícióval járó kihívásokat?

– Meggyőződésem, hogy a szakmai és közéleti szerepvállalásaim erősítik egymást, kiépült kapcsolatrendszerem az intézménynek is javára válhat. Én képviselői, tanári és intézményvezetői munkámra is szolgálatként tekintek. A döntést, hogy benyújtom a vezetői pályázatot, nem egyedül hoztam meg. Nagyon sok támogatást és biztatást kaptam családomtól, az iskola dolgozóitól, a munkaközösségek vezetőitől, a tantestület tagjaitól. Ez erőt ad a feladathoz és hitet ahhoz, hogy mindig lesznek segítőim.

Pedagógusként, igazgatóként mit tart az iskola legfontosabb küldetésének?

– Szent-Györgyi Albert szavaival válaszolnék: "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni."

T. T.
    
Fotó: Fantoly Márton
                       

Kövessen minket a Facebookon is!