Hirdetmények 2023. március 16. 10:00

Tájékoztató a bírósági ülnökök megválasztásáról

Tájékoztató a bírósági ülnökök megválasztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) 216. § (2) bekezdése alapján a köztársasági elnök a 39/2023. (III.6.) KE számú határozatával a bírósági ülnökök megválasztását a március 7-e és április 30-a közé eső időtartamra tűzte ki, amelyre tekintettel az alábbi hirdetményt teszem közzé.  

A Kiskunfélegyházi Járásbíróságra 2023-ban 4 fő fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bírósági ülnök megválasztására kerül sor. A Kiskunfélegyházi Járásbíróságra jelölt ülnökök megválasztására Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 27-i ülésén kerül sor. Az ülnökök megbízatása 4 évre szól.

Általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. életévét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

A fentieken túl a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. tv. (továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

– pedagógus,

– pszichológus, vagy

– a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat –, a foglalkozásuk szerinti érdekképviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik. 

Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.

Az ülnököt a Bjt. 221. § (1) bekezdés szerinti foglalkoztatásra irányuló jogviszony esetén ülnöki működésének időtartamára a távolléti díja illeti meg. Amennyiben az ülnök az említett jogviszonyban nem áll, illetve az ülnöki működése idejére munkabérben nem részesül, akkor őt tiszteletdíj illeti meg, amelynek mértéke az ülnök működésének minden napjára a bírói illetményalap egy munkanapra eső összegének 25 százaléka. Ha a távolléti díj nem éri el a tiszteletdíj arányos részét, azt a tiszteletdíj összegéig ki kell egészíteni.

A jelöléshez és a jelölés elfogadásához szükséges nyomtatvány, valamint az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán (Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1., I. em. 30.) rendelkezésre áll, illetve letölthető a
www.kiskunfelegyhaza.hu honlapról.

Jelöltet állítani legkésőbb április 14-én, pénteken 12 óráig lehet.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bírósági ülnöknek jelölést Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán az alábbi dokumentumok benyújtásával lehet bejelenteni:

–  Bírósági ülnökké jelölés kitöltött nyomtatvány

–  Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról kitöltött nyomtatvány

– Bírósági ülnökök részére kiállított hatósági bizonyítvány (erkölcsi bizonyítvány)

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul köteles hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolni büntetlen előéletét és közügyektől eltiltás hatálya alatt nem állás tényét (az erkölcsi bizonyítvány igénylésekor mindkét feltétel igazolását meg kell jelölni az igénylőlapon).

Pedagógus, pszichológus diploma másolata, vagy a Be. 680. § (5) bek. c) pontja szerinti munkáltatói igazolás.

Amennyiben a jelölt ezen igazolási kötelezettség valamelyikét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Csányi József
polgármester      
                    

Kövessen minket a Facebookon is!