Hirdetmények 2023. április 17. 10:00

Közlemény az óvodai beiratkozásról

Közlemény az óvodai beiratkozásról
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata értesíti a szülőket, hogy a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda tagintézményeibe a 2023/2024. nevelési évre április 24-én, hétfőn és április 25-én, kedden – mindkét napon – 8 és 17 óra között írathatják be gyermekeiket.

A felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni, amelynek körzetében a gyermek lakik, illetőleg szülője dolgozik. Csak az újonnan óvodába lépőket kell beíratni, a korábban beiratkozott gyermekek adataiban történt változásokat kérjük folyamatosan jelezni az óvodában.

Az óvodák felvételi körzetéről a közlemény 1. számú mellékletéből és a következő linken tájékozódhatnak a szülők: 
kiskunfelegyhaza.hu/hivatal/ovodak
Ha az óvoda férőhelye lehetővé teszi, a város bármely területéről fogadhat gyermeket.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2023. augusztus 31-éig betölti, és még nem jár óvodába.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-éig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – tárgyév április 15-éig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, abban az évben, amelyben augusztus 31-éig a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján abban az évben, amelyben augusztus 31-éig a gyermek az ötödik életévét betölti a felmentést engedélyező szerv – Kiskunfélegyházi Járási Hivatal (6100 Kiskunfélegyháza, Szent János-tér 2.) – felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az óvodaköteles gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.
Amennyiben a szülő nem tesz eleget kötelességének, a Kiskunfélegyházi Járási Hivatal elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt.

A 2020. január 1-jén hatályba lépett jogszabályváltozások alapján abban az esetben, ha az óvodaköteles korú gyermek vagy tanköteles korú tanuló külföldön teljesíti óvodakötelezettségét/tankötelezettségét, ezt be kell jelenteni az Oktatási Hivatal számára – a köznevelési intézmény értesítése mellett az alábbi linken: 
www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:

– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (gyermek lakcímkártyája),

– a gyermek anyakönyvi kivonata

– gyermek TAJ kártyája

– a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata.

Speciális feladatokat ellátó óvoda:

Móra Ferenc utcai óvoda (6100 Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc utca 2.)
Ellátja a többi gyerekkel együtt nevelhető szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, értelmi fogyatékos, vagy egyéb pszichés zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek nevelését.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: május 23., a döntésről a beiratkozáskor megadott elérhetőségen értesíti a szülőt az intézmény.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül a szülők Kiskunfélegyháza Város Jegyzőjének címzett, de a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda vezetőjének (6100 Kiskunfélegyháza, Mezősi Károly utca 2.) átadott érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.

                   

Kövessen minket a Facebookon is!