Hirdetmények 2023. július 4. 09:00

Bérbevételi hirdetmény

Bérbevételi hirdetmény
Pályázati felhívás a Kiskunfélegyháza, Deák F. u. 2. szám alatti 148 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbevételére.

A pályázat tárgya: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat tulajdonát képező, Deák F. u. 2. szám alatti 148 m2 alapterületű üzlethelyiség 5 éves határozott időtartamú bérleti jogviszonya.

Pályázat meghirdetésének időpontja: július 4.

Pályázat leadásának helye, módja: A pályázatokat augusztus 8-án, kedden 10 óráig kell eljuttatni a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályára (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1., II. emelet 71.) zárt borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban. A borítékra rá kell írni: „Pályázat a Deák F. u. 2. szám alatti 148 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbevételére”.

Pályázatok bontásának helye, ideje: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 1., II. emelet 71., Vagyongazdálkodási Osztály; augusztus 8., kedd 10:30.

A pályázatokat Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el legkésőbb augusztus 31-éig.

A pályázat nyelve: magyar.

Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult.

Amennyiben a pályázatot benyújtó kereskedelmi tevékenység végzése céljából kívánja megpályázni a helyiséget, azt kizárólag a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény hatálya alá tartozó kereskedelmi tevékenységre lehet hasznosítani.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

– a pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyzett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát,

átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről,
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az Nvtv. 11. § (11) bekezdése szerint vállalja, hogy:

– a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

– az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

– az ajánlott havi nettó bérleti díj mértékét (Ft/m2/hónap) – minimális nettó bérleti díj: 2.200,- Ft/m2/hónap,

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja az ingatlan rezsi költségeinek megfizetését és a bérleti időtartam alatt a szükséges közműveket a nevére íratja,

– a helyiségek tervezett hasznosításának részletes leírását,

– a vállalt szerződéses időtartamot (határozott időtartam, szerződéskötéstől számított legfeljebb 5 év),

– jogi személy pályázó (Kft., Bt., stb.) esetén 30 napnál nem régebbi hitelesített cégkivonatot,

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatok bontását követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállal,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja,

– a pályázó nyilatkozatát, amely szerint tudomásul veszi, hogy a bérleti szerződés megszűnésekor előbérleti jog nem illeti meg,

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerződés megszűnésekor a nevére íratott közműszolgáltatásokat a bérbeadó nevére írattatja.

Egyéb tudnivalók:

Jogi személy pályázó esetén a jogi személy tulajdonosi szerkezetében történt változásról való tudomásszerzést követően bérbeadó a bérleti szerződést bármikor legalább 30 napos felmondási idővel a hónap utolsó napjára felmondhatja, kivéve, ha bérbeadó a bérlő tulajdonosi szerkezetében történő változás előtt a változást jóváhagyta.

Bérlő a bérlemény belső részét saját költségén, a városi főépítésszel egyeztetett módon átalakíthatja, felújíthatja. Bérbeadó a bérlő által és költségén elvégzett átalakításhoz (felújításhoz) anyagilag nem járul hozzá, annak összege a bérleti díjban nem számolható el. Bérlőnek a saját költségén elvégzett átalakításról a bérleti szerződésben bérbeadó javára le kell mondania.

A nyertes pályázónak a bérleti szerződés megkötéséig át kell utalnia 4 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot a bérbeadó számlájára. A letett óvadék a szerződés megkötését követően is a bérbeadónál marad és a bérleti jogviszony megszűnésekor az esetlegesen felmerülő közüzemi költséget, bérleti díjat, illetve egyéb jogcímű tartozást beszámítják.

A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat bérleti szerződést köt.

A pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben, a Ptk-ban, valamint Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről, hasznosításáról szóló 42/2015. rendeletben foglaltak az irányadóak.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül visszavonja, vagy eredménytelennek nyilvánítsa.

dr. Alács Miklós
  osztályvezető
                              

Kövessen minket a Facebookon is!