Hirdetmények 2023. szeptember 25. 14:00

Pályázati felhívás orvostanhallgatók helyi ösztöndíj támogatására

Pályázati felhívás orvostanhallgatók helyi ösztöndíj támogatására
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési és Szociális Bizottsága az orvostanhallgatók helyi ösztöndíj támogatásáról szóló 28/2018.(X.29.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdet az egészségügyi felsőfokú szakképzési rendszer keretében nappali tagozaton általános orvos szakon tanulmányokat folytató hallgatók számára.

Borítókép: illusztráció

Pályázatot nyújthat be: 
Az az orvostanhallgató, aki legalább hat félévet eredményesen befejezett és vállalja ösztöndíjszerződés kötését.

A támogatás keretében az önkormányzat által nyújtott juttatás: Az ösztöndíj a tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb 6 tanulmányi félévre pályázható meg. Az ösztöndíj támogatás mértéke havi 100.000 forint.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 • hiánytalanul kitöltött és aláírt Pályázati adatlap, Nyilatkozat (Rendelet 1. melléklete)
 • hallgatói jogviszony igazolás, mely tartalmazza „a hallgatói jogviszony megszűnésének – a tanulmányi teljesítmény és követelmények alapján – becsült időpontja” rovatban az időpont megjelölését,
 • a hat félévről a lezárt leckekönyv másolata, vagy az azzal egyenértékű azonos információkat tartalmazó, az illetékes tanulmányi osztály által hitelesített eredeti dokumentum.


A pályázat benyújtásának határideje: október 2.

A pályázat benyújtásának határideje jogvesztő, a leteltét követően érkező pályázatok elfogadására, a késedelem igazolására, vagy méltányossági eljárás lefolytatására nincs mód.

A pályázat elbírálásának határideje: október 30.

A pályázat elbírálásának módja: Az ösztöndíj évente legfeljebb 1 hallgató számára állapítható meg. A benyújtott érvényes pályázatokról a Művelődési és Szociális Bizottság dönt. Az érvényes pályázatok elbírálásánál kiskunfélegyházi lakóhellyel rendelkező pályázót előnyben részesítheti a bizottság. A döntést követő 30 napon belül az önkormányzat a nyertes pályázóval ösztöndíjszerződést köt.

Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha:

 • nem a formanyomtatványon került benyújtásra (Rendelet 1. melléklet),
 • a pályázó a pályázathoz nem csatolta az előírt dokumentumokat, vagy
 • a pályázat a benyújtási határidőt követően került benyújtásra.


A pályázónak az ösztöndíj szerződésben vállalnia kell, hogy:

 • aktív hallgatói jogviszonyát a felsőoktatási intézmény által kiadott eredeti hallgatói jogviszony igazolással félévenként igazolja;
 • az általános orvosi diploma megszerzését követő 1 éven belül a szakképzését az ÁEEK által a szakképzés lefolytatására munkavégzési helyként elsődlegesen kijelölt, az adott szakképzés vonatkozásában akkreditációval rendelkező egészségügyi szolgáltatónál – amennyiben a választott szakterület alapján lehetséges, akkor a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi telephelyén – megkezdi;
 • a szakképesítésének megszerzését követő 1 éven belül az Ösztöndíj folyósítás időtartamának megfelelő ideig Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának egészségügyi alapellátásában feladat-ellátási szerződés keretében vagy a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi telephelyén, mint egészségügyi szolgáltatónál teljes munkaidejű foglalkoztatás keretében a szakképesítésének megfelelő szakorvosi tevékenységet végez, és a jogviszony fennállását félévente munkáltatói igazolással igazolja;
 • a 28/2018.(X.29.) önkormányzati rendelet alapján megállapított szerződéses kötelezettség nem szerződésszerű teljesítése esetén visszafizetési kötelezettség terheli.


A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot zárt borítékban 1 eredeti példányban papír alapon kell benyújtani:

 • postai úton: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata címére (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1.) a Művelődési és Szociális Bizottságnak címezve történő megküldésével, vagy
 • személyesen: Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1., I. em. 30.)

A borítékon kérik feltüntetni: „Pályázat orvostanhallgatók helyi ösztöndíj támogatására”

Dr. Ónodi Izabella s. k.
Művelődési és Szociális Bizottság elnöke


Pályázati adatlap

A „Kiskunfélegyháza egészségügyéért” orvostanhallgatói ösztöndíj igényléséhez

I. SZEMÉLYES ADATOK

Pályázó neve:_____________________________________________________________

Születési helye:_______________________

idő:________év_____________hó______nap

Anyja neve:__________________________________________

Lakóhelye:__________________________________________________________________

Banszámlaszáma:_____________________________________________________________

Adóazonosító jele:_________________________________________

Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám):_________________

Elérhetőségei:

Telefon:_____________________________

E-mail :______________________________


II. TANULMÁNYOKRA VONATKOZÓ ADATOK:
Felsőoktatási intézmény neve, székhelye:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Kar megnevezése: _____________________

Tagozat típusa: ________________________

A hallgatói jogviszony kezdete:___________év_______________hónap

A hallgatói jogviszony igazoláson feltűntetett időpont szerinti végzés dátuma:

___________év_______________hónap

Hallgató évfolyama (a pályázat benyújtásának időpontjában):_______________

Egyéb (nem kötelező a kitöltése):
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


Nyilatkozat


Alulírott nyilatkozom, hogy Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-
testületének az orvostanhallgatók helyi ösztöndíj támogatásáról szóló 28/2018. (X.29.-)
önkormányzati rendeletét megismertem és a rendelet 8. §-ában szabályozott, az
ösztöndíjban részesülő személy kötelezettségeit vállalom, támogatásom esetén ösztöndíj
szerződést kötök az önkormányzattal.

Vállalom, hogy szakképesítésem megszerzését követő 1 éven belül az ösztöndíj
folyósítás időtartamával megegyező ideig Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának
egészségügyi alapellátásában feladat-ellátási szerződés keretében vagy a Bács-Kiskun
Megyei Kórház Kiskunfélegyházi telephelyén, mint egészségügyi szolgáltatónál teljes
munkaidejű foglalkoztatás keretében a szakképesítésemnek megfelelő szakorvosi
tevékenységet végzek.

Hozzájárulok, hogy a pályázatban foglalt adataimat Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési és Szociális Bizottsága, valamint a
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal a pályázat elbírálása, az ösztöndíj szerződés
megkötése, az ösztöndíj folyósítása, annak felfüggesztése, megszüntetése, a
jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizettetése, a méltányosság elbírálása, ösztöndíjra
való jogosultság ellenőrzése érdekében kezelje, ellenőrizze, nyilvántartsa és tárolja.
Nyilatkozom továbbá, hogy a pályázatomat a Művelődési és Szociális Bizottság
nyílt/zárt* (megfelelő rész aláhúzandó) ülésen tárgyalja.

Kelt: ______________________________

______________________
pályázó aláírása

A kérelemhez mellékelni kell:

– hallgatói jogviszony igazolást, mely tartalmazza „a hallgatói jogviszony megszűnésének a tanulmányi teljesítmény és követelmények alapján – becsült időpontja” rovatban az
időpont megjelölését,

– a hat félévről a lezárt leckekönyv másolata, vagy az azzal egyenértékű azonos
információkat tartalmazó, az illetékes tanulmányi osztály által hitelesített eredeti
dokumentum.
 

Kövessen minket a Facebookon is!