Hirdetmények 2023. december 6. 17:15

Bérbevételi hirdetmény

Bérbevételi hirdetmény
Tájékoztató a Kiskunfélegyháza, Petőfi-tér 1. szám alatti 531,49 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbevételére.

A pályázat tárgya: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat tulajdonát képező, Petőfi-tér 1. szám alatti 531,49 m2 alapterületű nem lakás célú helyiség 5+5 éves határozott időtartamú bérleti jogviszonya.

Pályázat meghirdetésének időpontja: 2023. december 4.

Pályázat leadásának helye, módja: A pályázatokat 2024. január 23-án, kedd 10 óráig kell eljuttatni a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályára (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1., II. emelet 71.) zárt borítékban, egy eredeti példányban. A borítékra rá kell írni: „Pályázat a Kiskunfélegyháza, Petőfi-tér 1. szám alatti 531,49 m2 alapterületű nem lakás célú helyiség bérbevételére”.

Pályázatok bontásának helye, ideje: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 1., II. emelet 71., Vagyongazdálkodási Osztály; 2024. január 23., kedd 10:30.

A pályázatokat Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el legkésőbb 2024. február 29-éig.

A pályázat nyelve: magyar.

Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult.

Amennyiben a pályázatot benyújtó kereskedelmi tevékenység végzése céljából kívánja megpályázni a helyiséget, azt kizárólag a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény hatálya alá tartozó kereskedelmi tevékenységre lehet hasznosítani.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait,

a pályázó telefonszámát és e-mail címét,

természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyzett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát,

átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.

A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az Nvtv. 11. § (11) bekezdése szerint vállalja, hogy:

a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

az ajánlott havi nettó bérleti díj mértékét (Ft/m2/hónap) – minimális nettó bérleti díj: 3.450,- Ft/m2/hónap, amely összeget a bérbeadó minden évben a KSH által hivatalosan közzétett inflációs ráta mértékével módosíthat,

a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja az ingatlan rezsi költségeinek megfizetését és a bérleti időtartam alatt a szükséges közműveket a nevére íratja,

a helyiségek tervezett hasznosításának részletes leírását,

a vállalt szerződéses időtartamot (határozott időtartam, szerződéskötéstől számított legfeljebb 5 év) továbbiakban: bérleti időtartam I. ütem,

az előbérleti jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot, – amennyiben a pályázó a bérleti időtartam I. ütem lejárta után legfeljebb 5 év határozott időtartamra tovább szeretné bérelni a bérleményt (továbbiakban: bérleti időtartam II. ütem),

bérleti időtartam II. ütem időtartamát (határozott időtartam, az I. ütem lejáratának napjától számított legfeljebb 5 év),

jogi személy pályázó (Kft., Bt., stb.) esetén 30 napnál nem régebbi hitelesített cégkivonatot,

a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatok bontását követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállal,

pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja,

pályázó nyilatkozatát, amely szerint tudomásul veszi, hogy a bérleti szerződés megszűnésekor (főszabály szerint a bérleti időtartam II. ütem időtartamának lejáratakor; amennyiben pályázó a pályázatában akként nyilatkozott, hogy bérleti időtartam I. ütem lejáratakor nem kívánja újabb határozott időtartamra bérbe venni a helyiséget, akkor ebben az időpontban) előbérleti jog nem illeti meg,

pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerződés megszűnésekor a nevére íratott közműszolgáltatásokat a bérbeadó nevére írattatja.

Egyéb tudnivalók:

Bérlő a bérlemény belső részét saját költségén, a városi főépítésszel egyeztetett módon átalakíthatja, felújíthatja. Bérbeadó a bérlő által és költségén elvégzett átalakításhoz (felújításhoz) anyagilag nem járul hozzá, annak összege a bérleti díjban nem számolható el. Bérlőnek a saját költségén elvégzett átalakításról a bérleti szerződésben bérbeadó javára le kell mondania.

A nyertes pályázónak a bérleti szerződés megkötéséig át kell utalnia 4 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot a bérbeadó számlájára. A letett óvadék a szerződés megkötését követően is a bérbeadónál marad és a bérleti jogviszony megszűnésekor az esetlegesen felmerülő közüzemi költséget, bérleti díjat, az egyéb jogcímű tartozásba beszámítják.

A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat bérleti szerződést köt.

A pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben, a Ptk-ban, valamint Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről, hasznosításáról szóló 42/2015. rendeletben foglaltak az irányadóak.


A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül visszavonja, vagy eredménytelennek nyilvánítsa.

Alács Miklós
osztályvezető
              

Kövessen minket a Facebookon is!