Hirdetmények 2024. április 5. 12:00

Közlemény óvodai beiratkozásról

Közlemény óvodai beiratkozásról
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata értesíti a szülőket, hogy a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda tagintézményeibe a 2024/2025. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket: április 22-én, hétfőn, és 23-án, kedden 8 és17 óra között.

A felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni, amelynek körzetében a gyermek lakik, illetőleg szülője dolgozik. Csak az újonnan óvodába lépőket kell beíratni, a korábban beiratkozott gyermekek adataiban történt változásokat kérik folyamatosan jelezni az óvodában.

Az óvodák felvételi körzetéről a közlemény 1. számú mellékletéből és a következő linken tájékozódhatnak a szülők:
https://kiskunfelegyhaza.hu/hivatal/ovodak

Ha az óvoda férőhelye lehetővé teszi, a város bármely területéről fogadhat gyermeket.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2024. augusztus 31-éig betölti, és még nem jár óvodába. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-éig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – tárgyév április 15-éig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, abban az évben augusztus 31-éig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján abban az évben augusztus 31-éig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a felmentést engedélyező szerv – Kiskunfélegyházi Járási Hivatal (6100 Kiskunfélegyháza, Szent János-tér 2.) – felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az óvodaköteles gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.
Amennyiben a szülő nem tesz eleget kötelességének, a Kiskunfélegyházi Járási Hivatal elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt.

A 2020. január 1-jén hatályba lépett jogszabályváltozások alapján abban az esetben, ha az óvodaköteles korú gyermek vagy tanköteles korú tanuló külföldön teljesíti óvodakötelezettségét/tankötelezettségét, ezt be kell jelenteni az Oktatási Hivatal számára – a köznevelési intézmény értesítése mellett:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:

a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (gyermek lakcímkártyája),

a gyermek anyakönyvi kivonata, a gyermek TAJ-kártyája, a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata.

Speciális feladatokat ellátó óvoda:

Móra Ferenc utcai Óvoda (6100 Kiskunfélegyháza, Móra utca 2.): Ellátja a többi gyerekkel együtt nevelhető szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, értelmi fogyatékos, vagy egyéb pszichés zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek nevelését.
Az óvoda igazgatója az óvodai felvétel, átvételi kérelemnek helyt adó döntést írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában – a szülő hozzájárulása esetén, elektronikus úton – közli a szülővel. A tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: május 23., a döntésről a beiratkozáskor megadott elérhetőségen értesíti a szülőt az intézmény.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül a szülők Kiskunfélegyháza Város Jegyzőjének címzett, de a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda vezetőjének (6100 Kiskunfélegyháza, Mezősi K. u. 2.) átadott érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
                      

Kövessen minket a Facebookon is!