Hirdetmények 2015. október 29. 16:05

Pályázat a Móra Ferenc Művelődési Központ igazgatói beosztás ellátására

Pályázat a Móra Ferenc Művelődési Központ igazgatói beosztás ellátására
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pályázatot hirdet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján a Móra Ferenc Művelődési Központ igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (Magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.)

Betöltendő munkakör: Közművelődési szakember I.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól, 2016. január 1-jétől 2020. december 31-ig.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működését. Az intézményvezető a magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény Alapító Okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását és ellenőrzését, 

- felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzat betartásáért, gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat, képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat, valamint hatóságok előtt.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet előírásainak rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A § (1) bekezdésében meghatározott végzettségek és szakképesítések, szakmai gyakorlatok és egyéb feltételek,

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, feltéve hogy utóbbi esetben a pályázó magyar nyelvismerettel rendelkezik;

- büntetlen előélet, és nem áll adott szakterületen végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

- cselekvőképesség,

- legalább 5 éves szakmai gyakorlat,

- kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése.
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- az iskolai és a szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

- a pályázó részletes szakmai önéletrajza,

- az intézmény vezetésére vonatkozó programja a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel együtt,

- legalább 5 éves szakmai gyakorlat igazolása,

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű, illetve nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkaköre részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy annak megkérését igazoló dokumentum,

- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul-e a személyét érintő ügy nyilvános ülésen történő tárgyalásához,

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy intézményvezetői megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság hatálya alatt,

- nyilatkozat a Kjt. 41.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi okokra.
 

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2016. január 1. napjával tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Füstös Magdolna aljegyző nyújt, a 76/562-015 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban 1 eredeti példányban papír alapon, továbbá 1 példányban az eredeti aláírásokat is tartalmazó teljes pályázati anyagot CD lemezen szkennelt formátumban kell benyújtani:

- postai úton, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata címére (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1.) történő megküldésével, vagy

- személyesen: Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. I. em. 30.)
 

A borítékon kérik feltüntetni: „Pályázat a Móra Ferenc Művelődési Központ intézményvezetői állására”

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg. Az igazgató megbízásáról - a véleményezésre felkért bizottság javaslata alapján - Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 31.

 

Kövessen minket a Facebookon is!