Kitekintő 2013. december 30. 09:13

A tűzijátékok engedélyezéséről

A tűzijátékok engedélyezéséről
Napjainkban egyre gyakrabban látjuk a különböző családi, közösségi rendezvények csúcspontjaként megrendezett tűzijátékokat. Sokan választják ezt a látványelemet a szilveszteri hangulat fokozására is. Az alábbi tájékoztató azért készült, hogy segítsen eligazodni a tűzijátékokkal kapcsolatos szabályozásban.
A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletével - így a tűzijátékokkal is - a 155/2003.(X.1.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) foglalkozik. 
 
 
A játékos pirotechnikai termékeket[2] (I. pirotechnikai osztály) engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, tárolhatják[3], felhasználhatják a használati utasításban foglaltaknak megfelelően a 14. életévüket betöltött személyek. A 14. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel játékos pirotechnikai terméket. Játékos pirotechnikai termék közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi intézményben, védett természeti területen és „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen, pirotechnikus irányításával használható fel. Játékos pirotechnikai termék tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható. A hibás vagy lejárt szavatosságú játékos pirotechnikai terméket a vevő köteles a vásárlás helyére visszaszállítani, a forgalmazó köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.
 
A kis tűzijáték termékeket[4]- a petárda[5] kivételével - nagykorú személyek december 28-a és 31-e között engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják és tárolhatják[6], valamint december 31-én 18 óra és január 1-jén 6 óra közötti időszakban, a használati utasításban meghatározottak szerint felhasználhatják. A kis tűzijáték termék közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi intézményben és „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen pirotechnikus irányításával használható fel. Kis tűzijáték termék tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható. A fel nem használt hibás vagy lejárt szavatosságú, továbbá a vevő által visszaadott kis tűzijáték terméket a december 31-et követő öt napon belül a forgalmazónak vissza kell szállítani, aki ezt köteles térítés nélkül visszavenni. (II. pirotechnikai osztály)
 
Tárolási előírások, amelyek a magánszemélyek által szabadon felhasználható pirotechnikai termékekre vonatkoznak:
Pirotechnikai termékek más tűzveszélyes anyagokkal együtt nem tárolhatók. El nem zárt pirotechnikai terméket felügyelet nélkül hagyni tilos. Lakásban a pirotechnikai termékeket a kiskorú személyektől elzártan kell tartani. Tetőtérben és alagsorban, pincében pirotechnikai terméket tárolni nem szabad. Minden pirotechnikai terméket úgy kell tárolni, hogy az a károsodástól, csapadéktól, napfénytől, sugárzó hőtől, tűztől védve legyen, az akaratlan gyújtástól védve kell szállítani. Elnedvesedett és utána kiszáradt vagy egyéb okok miatt sérült burkolatú pirotechnikai termékeket, valamint olyan pirotechnikai termékeket, amelyeken szagképződés, esetleg melegedés észlelhető, a többi pirotechnikai terméktől azonnal el kell különíteni, az ilyen hibás terméket felhasználni tilos. A pirotechnikai termékek eredeti szerelési formáját megbontani, a terméket szétszerelni nem szabad. A közvetlen (kézi) gyújtással szerelt terméket csak a gyújtóhelyet borító védősapkával (védőburkolattal) szabad mozgatni és szállítani.
 
A pirotechnikai tevékenység[7] nem sértheti a rendelet előírásait és a tűzvédelmi szabályokat.
 
A tűzijáték, azaz pirotechnikai termék felhasználása – a fentebb ismertetett esetek kivételével – csak megfelelő engedély birtokában végezhető tevékenység. Az engedélyező hatóság Bács-Kiskun Megye közigazgatási területén a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság (továbbiakban Rendőrség), a tűzvédelmi szakhatóság a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban Katasztrófavédelem).
 
Az eljárás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglaltak szerint folyik.
 
Engedély a biztonsági követelményeknek megfelelő pirotechnikussal rendelkező gazdálkodó szervezetnek adható.
 
Az engedély iránti kérelmet a felhasználás megkezdését megelőzően 15 nappal a Rendőrségre kell benyújtani, amelynek a következőket kell tartalmaznia:
 
 -a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, cégszerű aláírását;
-a felhasználásra kerülő pirotechnikai termék(ek) megnevezését, kaliberét, pirotechnikai osztályba sorolásának számát, UN számát, mennyiségét;
-a felhasználás pontos helyét és időtartamát;
-a felhasználás során tervezett biztonsági intézkedéseket;
-a felelős pirotechnikus születési nevét és házassági nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakóhelyét, állampolgárságát, pirotechnikai és tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának számát, érvényességi idejét;
-a helyszínre szállítás módját.
 
Az engedély iránti kérelemhez a következőket kell mellékelni:
 
-a pirotechnikai tevékenységgel érintett terület méretarányos helyszínrajzát, külön megjelölve a telepítés helyét, illetve a védőterületet;
-a pirotechnikai termék felhasználása során igénybe vehető terület, műtárgy, létesítmény birtokosának vagy képviselőjének hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatot;
-a helyszínre szállítás módjának megfelelő veszélyes áru szállítási jogszabály által az adott szállításra vonatkozó feltételek meglétére vonatkozó nyilatkozatot, adott esetben a szükséges okmányok (jármű-jóváhagyási igazolás, jóváhagyási bizonyítvány, ADR/ADN oktatási bizonyítvány, írásbeli utasítás, veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó bejelentés) másolatát.
 
A szakhatósági állásfoglalás iránti kérelmet a Rendőrség nyújtja be a Katasztrófavédelemhez.
 
A Katasztrófavédelem a kérelem elbírálása során vizsgálja:
- tűzvédelmi szempontból a védőterület meghatározását;
- a védőterületen belül található létesítményeket és más veszélyforrásokat;
- a tűz jelzéséhez és oltásához szükséges eszközök meglétét;
- a felhasználók tűzvédelmi szakvizsgáját.
 
A szakhatóság ügyintézési határideje a beérkezéstől számított 8 nap, a hatóságé 15 nap.
 
Az esetlegesen szükséges hiánypótlást közvetlenül az ügyféltől kéri a szakhatóság, amelyről értesíti a hatóságot.
 
A tűzijáték szabályszerűségét a Rendőrség és a Katasztrófavédelem ellenőrizheti.
 
Pirotechnikai tevékenységgel kapcsolatos szabálysértés[8]:
Aki a polgári felhasználású robbanóanyagok előállítására, forgalmára, tárolására, szállítására, felhasználására és megsemmisítésére vonatkozó előírásokat megszegi, továbbá robbanóanyagot vagy robbanószerkezetet talál, vagy annak hollétéről tudomást szerez, és ezt a tényt haladéktalanul a legközelebbi települési önkormányzat jegyzőjének vagy a rendőrségnek nem jelenti be, illetve engedély nélkül pirotechnikai tevékenységet végez, pénzbírsággal sújtható. Aki a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmára, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó előírásokat megszegi, pénzbírsággal sújtható.
 
A Katasztrófavédelmi Igazgatóságon belül a Megelőzési Osztály, a Rendőr-főkapitányság szervezetében pedig az Igazgatásrendészeti Osztály foglalkozik a tűzijátékok engedélyezésével.
 
Elérhetőségek:
 
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tűzoltósági Felügyelőség                                                                          76/ 502-113
 
Ügyintézők:
Lukácsi Gábor tű. hadnagy       0620/8202020
Sipos Zoltán tű. főhadnagy       0620/8202021
 
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

Igazgatásrendészeti Osztály                                                           76/ 484-684 /3407

Kövessen minket a Facebookon is!