Közélet 2016. augusztus 31. 09:30 Forrás: ORFK Kommunikációs Szolgálat

Kezdődik az iskola

Kezdődik az iskola
Az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság (ORFK-OBB) a gyermekek védelmét, a közlekedési nevelő munkában való aktív részvételt évtizedek óta kiemelt feladatának tekinti. „Az iskola rendőre” program - amelyet 2008. szeptember 1-jén kezdett meg a rendőrség -, a mostani tanévben is folytatódik. Célja a kisiskolások biztonságos, balesetmentes közlekedésének, szabálykövető magatartásának elősegítése, közlekedési ismereteik bővítése, a gyermekek biztonságát veszélyeztető egyéb tényezők felderítése, megszüntetése.

A helyi rendőri szervek a tanév megkezdése előtt valamennyi frekventált helyen lévő oktatási intézmény közvetlen környezetének közbiztonsági, közlekedési és bűnügyi helyzetét áttekintették és elemezték. Szeptember hónapban - a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában - kiemelt rendőri jelenlétet biztosít a rendőrség és a polgárőrség azon általános iskolák környékén, ahol ez közlekedésbiztonsági szempontból indokolt - így Kiskunfélegyházán is. A két szervezet demonstratív jelenléttel kívánja elősegíteni a gyermekek biztonságos közlekedését, fokozott figyelmet fordítva a gépjárművezetők jogkövető magatartására, különösen a kijelölt gyalogos-átkelőhely megközelítésére, továbbá a biztonsági öv és gyermekülés kötelező használatára.

A tanév során az iskolarendőr rendszeres kapcsolatot tart a tanintézmény vezetőségével, a diákokkal. Meghívás esetén jelen lesz a jelentősebb rendezvényeken (tanévnyitó, tanévzáró, fogadóóra, szülői értekezlet). Az iskolarendőr nevét, elérhetőségét a programban résztvevő iskolákban plakáton tesszük közzé. A 2016/2017. tanévben több mint 2900 oktatási intézményben mintegy 2200 rendőr kezdi meg iskolarendőri szolgálatát. Idén 1560 iskola tanévnyitóján képviselteti magát a rendőrség.

Az ORFK-OBB a program végrehajtását 5000 iskolarendőr plakáttal, 100 ezer foglalkoztató füzettel (első osztályos tanulók részére), és 5000 pedagógus naplóval támogatta, mely kiadványokat az iskolarendőrök juttatják el a programban részt vevő oktatási intézményekbe. 

„Az iskola rendőre” program keretében tovább folytatják a „SuliMoped” programot, valamint a felmenő rendszerű közlekedésbiztonsági vetélkedőket. A „SuliMoped”program tantervi órakereten kívül, többnyire e-learning képzés keretében valósul meg, amely összesen ezer - 8. osztályos általános iskolai - diák képzését jelenti. Az eredményes végrehajtás érdekében az ORFK-OBB az előző években beszerzett személygépkocsikat, segédmotoros kerékpárokat, utánfutókat, valamint személyi védőfelszereléseket továbbra is a program rendelkezésére bocsátja.

A rendőrség több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az iskolai bűnmegelőzési oktatás területén. A DADA program az általános iskolákban, az ELLEN-SZER a középiskolákban van jelen, az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadók állandó jelleggel a középiskolákban tevékenykednek.
Az iskolai programok összes területén fokozott, kiemelt hangsúlyt kap a prevenciós tevékenység.
 

DADA program

A Programot oktató rendőrök feladata, hogy olyan megoldási módokat, paneleket közvetítsenek a gyermekeknek, melyeket személyiségükbe építve “éles helyzetben” már készségszinten, rutinszerűen alkalmazhatnak. A DADA módszere a szituációs és szerepjáték, valamint az irányított beszélgetés. A munkafüzetek feladatait a módszertani kézikönyv iránymutatásaival játékos, könnyen befogadható formában dolgozzák fel a tanulókkal, a gyermekek egy-egy valóságos, vagy meseszerű élethelyzet páros, vagy csoportos eljátszásával, mintegy saját maguk vonják le a helyzetből adódó konzekvenciákat. A foglalkozásokat videofilmekkel színesítik.

A 2015/2016-os tanévben a DADA program keretében az ország 177 települése 306 iskolájának 1195 osztályában 31776 gyermek vett részt, akiket 157 rendőr oktatott.
 

ELLEN-SZER program

A program főbb céljai az önálló gondolkodásra nevelés, a kritikai gondolkodás kialakítása, a csoportban működés megtanulása, az egyéni felelősség szerepének megmutatása, a döntési képesség fejlesztése, az összefüggésekben, rendszerben gondolkodás fejlesztése, szociális kompetenciák, az empátia és az érzelmi intelligencia fejlesztése, a fiatalok értékrendjének a társadalom számára is hasznos formálása. A program alaptétele, hogy emelje a fiatalok biztonságát a legsúlyosabb devianciákkal, a bűnözéssel és a szerfogyasztással szemben. Tudatosítsa bennük, hogy a bűncselekményekkel szemben fel lehet és kell lépni, ne tűrjék el, hogy áldozat váljék belőlük, kérjenek segítséget, illetve áldozattá válásuk elkerülése érdekében alkalmazzák az oktatás során megismert technikákat. Ne szimpatizáljanak olyan kihívásokkal, amelyekről tudják, hogy másoknak kárt okoznak, és saját magukra nézve is veszélyeket rejtenek.

A programban alkalmazott pedagógiai módszerek azt hivatottak elérni, hogy a gyerekek játékosan vagy szimulált helyzetekben saját élményekhez juthassanak, irányított beszélgetések, viták során megfogalmazhassák gondolataikat.

A 2015/2016 tanévben az ELLEN-SZER programban országosan 28 település 45 iskolájának 106 osztályában 2682 diák vett részt, akiket 33 rendőr oktatott.


Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadók

Folytatja működését a 2013 szeptemberében indult „iskolai bűnmegelőzési tanácsadói hálózat” is. A bűnmegelőzési tanácsadók feladata a szakiskolába vagy szakközépiskolába járó fiatalok bűncselekményekkel szembeni fokozott védelme mind elkövetői, mind a sértetti oldalon, kiemelt figyelemmel az internet veszélyeire, a családon belüli erőszakra, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekre, valamint a közlekedésbiztonságra.

A 2015/2016 tanévben 91 település 270 középfokú oktatási intézménye vett részt a programban. A 114 tanácsadó 119448 tanulóval találkozhatott munkája során.


Drogprevenciós összekötő tiszti hálózat

A fiatalkorúak kábítószer-fogyasztásának visszaszorítása érdekében a rendőrség 2014 szeptemberében új drogprevenciós programot indított „A szülők és a családtagok a rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” címmel. A kezdeményezés keretein belül a rendőrség kiemelten számít a szülők együttműködésére. A program célja, hogy a 12-18 éves gyermekeket nevelő szülők, családtagjaik közvetlen tájékoztatást kapjanak a kábítószer-fogyasztás kockázatairól, büntetőjogi következményeiről. A kezdeményezés a szülők megelőzésben betöltött szerepét hangsúlyozza: a társas kohézió és a családi kapcsolatok megerősítése segítséget jelenthet a kortársak befolyásolásával és az iskolában szerzett kudarcélményekkel szemben.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács idén is vállalta a rendőrség iskolai biztonságra nevelő programjaiban a közreműködő oktatók képzését és továbbképzését. Az iskolai programok a 2016/2017-es tanévben tovább folytatódnak, az iskolákkal együttműködve.

A tanévkezdés az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) részéről is kiemelt figyelmet kap, hiszen gyermekek biztonsága elsődleges érték. Az ilyenkor szokásos kampány során a polgárőrök önállóan is és a rendőrség állományával is szoros együttműködésben vannak jelen az iskolák és az óvodák környékén, elsősorban bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági feladatok végrehajtásában segédkezve. A polgárőr egyesületek alapfeladatához tartozik a helyi közrend és közbiztonság védelme, melynek kertén belül közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot látnak el, s a tanévkezdés időszakában bölcsőde, óvoda, általános iskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet ellátva segítik a gyermekek biztonságos átkelését a közúton, s adott esetben a biztonságos útjukat az iskolába és onnan haza.

Idén egy új elemmel is bővül a polgárőrség baleset-megelőzési repertoárja, ugyanis az OPSZ elnöksége megszavazta a „Fogadj örökbe egy zebrát” programot, mely a 2016-os tanévkezdéssel indul útjára, egyelőre csak néhány önkormányzat területén.


Fotó: illusztráció
 

Kövessen minket a Facebookon is!