Hirdetmények 2017. április 12. 16:30

Pályázati felhívás nem lakás célú helyiség bérbevételére

Pályázati felhívás nem lakás célú helyiség bérbevételére
Pályázatot hirdet a Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény a Fadrusz János utca 2/A szám alatti (Félegyházi Termál Parkfürdő) ingatlan felújított épületrészében sport- és szabadidős tevékenység folytatására kialakítandó 260 m2 alapterületű nem lakás célú helyiség bérbevételére.

Pályázatok leadásának helye, módja:

A pályázatokat május 12-én, pénteken 10 óráig kell eljuttatni a Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény titkárságára (6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 8.) zárt borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban.

A borítékra rá kell írni: „Pályázat a Kiskunfélegyháza, Fadrusz János utca 2/A szám alatti 260 m2-es sport- és szabadidő célú terem bérbevételére”


Pályázatok bontásának helye, ideje:

6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 8., tárgyaló; május 12-e, péntek 11 óra.

A pályázatokat a Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény (KVI) bírálja el legkésőbb május 19-éig.

A pályázat nyelve: magyar.

Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult, valamint civil szervezet.


A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:
 • természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,
 • átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,
 • jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyzett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát,
  • átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről,
  • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az Nvtv. 11. § (11) bekezdése szerint vállalja, hogy:
  • a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
  • az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
  • az ajánlott havi nettó bérleti díj mértékét (Ft/hónap) – minimális nettó bérleti díj: 150 000 Ft/hónap,
  • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja az ingatlan rezsi költségeinek megfizetését,
  • a helyiség tervezett hasznosításának részletes leírását (célok, célcsoport, tevékenységek, szolgáltatási kör, tervezett nyitvatartási idő, stb.)
  • a vállalt szerződéses időtartamot (határozott időtartam, legalább 1 év, legfeljebb 3 év),
  • amennyiben a határozott időtartamú bérleti szerződés lejárta után a bérlő tovább szeretné bérelni az ingatlant, a tovább bérlés időtartamának meghatározását,
  • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatok bontását követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállal,
  • pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.


  A bérbeadó határozott idejű bérleti szerződés lejárta után a bérlőnek előbérleti jogviszonyt biztosít, de fenntartja magának a jogot, hogy az új bérleti jogviszony kezdetekor a bérleti díjat piaci alapon határozza meg.

  A határozott idejű bérleti szerződés lejárta előtt a bérbeadó lehetőséget biztosít a bérlőnek a határozott idejű szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére. A pályázatban szereplő ingatlan – előre egyeztetett időpontban – megtekinthető.

  A pályázat kiírója az Nvtv.  13. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a benyújtott ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint értékeli a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel.

  A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül a KVI bérleti szerződést köt. A bérleti szerződés megkötésének tervezett időpontja június 30-a, amely időpont a kivitelezés függvényében változhat.

  A pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásról a Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény dönt.

  A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvényben (Nvtv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.), Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról, a vagyon hasznosításáról, használatának, forgalmának rendjéről szóló 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.

  A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot/pályázatokat indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
   

  Kövessen minket a Facebookon is!