Hirdetmények 2018. február 13. 11:00

Bérbevételi hirdetmény

Bérbevételi hirdetmény
Pályázatot hirdet Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a Korond utca 5. szám alatti, 150 m2 nagyságú üzlethelyiség bérbevételére.

Pályázatok leadásának helye, módja: Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárság (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1. I. emelet 29-31.) zárt borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban. A borítékra rá kell írni: Pályázat a Korond utca 5. szám alatti üzlethelyiség bérbevételére.

Pályázatok leadásának határideje
: március 12., hétfő 10 óra.

Pályázatok bontásának helye, ideje:
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1. I. emelet, belső tárgyaló; március 12., hétfő 13 óra. A bontáskor jelen lehetnek, akik pályázatot nyújtottak be.

A pályázatokat Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el legkésőbb március 31-éig.

A pályázat nyelve: magyar.

Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:
 • természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,
 • átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,
 • jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyzett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.
  • átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.
  • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az Nvtv. 11. § (11) bekezdése szerint vállalja, hogy:
   • a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
   • az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
   • az üzlethelyiségre vonatkozó bérleti szerződést 2018. március 31-ig az Önkormányzattal megköti,
  • az ajánlott havi nettó bérleti díj mértékét (Ft/m2/hónap). Induló minimális bérleti díj: 1400 Ft/m2/hónap + Áfa. A bérleti díj fizetésének kezdő napja az üzlethelyiség birtokba vételének napja.
  • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja az ingatlan rezsi költségeinek megfizetését,
  • a helyiség tervezett hasznosításának részletes leírását,
  • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja az üzlethelyiség 15 év határozott időtartamú bérbevételét + 5 év egyszeri opciós hosszabbítási lehetőséggel.
  • amennyiben a határozott időtartamú bérleti szerződés lejárta után a bérlő tovább szeretné bérelni az ingatlant, a tovább bérlés időtartamának meghatározását,
  • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatok bontását követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállal,
  • pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja és tudomásul veszi, hogy a felújítási munkák befejezésének tervezett időponttól való eltérése esetén a bérbeadóval szemben semmilyen követeléssel nem élhet.


  A pályázatban szereplő ingatlan felújítási munkáinak várható befejezési időpontja: 2019. június 30. A birtokbaadás tervezett időpontja: 2019. július 1.

  Az ingatlan jelenlegi felújítás előtti állapotban – előre egyeztetett időpontban – megtekinthető.

  A Korond utcára néző, kirakat felülettel rendelkező, nem külön bejáratú üzlethelyiség a felújítás után az alábbi helyiségekből fog állni:

  • eladótér
  • raktárhelyiségek
  • irodahelyiség
  • vizesblokk.
  • takarítószer raktár
  • teakonyha


  Az üzlethelyiségbe való bejutás a bérleti időszak alatt a főépület nyitva-tartásához igazodik, ezzel a főépület beléptetési rendjét a bérlőnek vállalnia kell. A központi fűtésrendszert a főépület központi kazánja látja el.

  A pályázat kiírója az Nvtv.  13. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a benyújtott ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint értékeli a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel.

  A pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásról Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

  A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben, a Ptk-ban, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról, a vagyon hasznosításáról, használatának, forgalmának rendjéről szóló 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendeletben és Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről, hasznosításáról szóló 42/2015. (XII.18.) rendeletben foglaltak az irányadóak.

  A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot/pályázatokat indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

  Csányi József
   
  polgármester

   

  Kövessen minket a Facebookon is!