Hirdetmények 2021. július 16. 12:00

Segítséget nyújt a Regőczi alapítvány

Segítséget nyújt a Regőczi alapítvány
Segítséget, támogatást nyújt a koronavírus által okozott megbetegedésben elhunytak hozzátartozóinak megsegítése, életminőségük anyagi támogatása, mentális feltételeinek javítása, szociális gondozásuk, társadalmi integrációjuk elősegítése érdekében a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért (székhely: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2.), amely támogatás az alábbi adatlap, valamint adatkezelési nyilatkozat az alapítvány részére történő megküldésével igényelhető.  

Adatkezelési tájékoztató a kedvezményezettek részére a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért által lebonyolított adományozások során keletkezett adatok kezeléséről.

Az alapítvány ezúton tájékoztatja az alapítvány által nyújtott pénzbeli támogatások (adományok) kedvezményezettjeit az adományozás alapítvány által történő lebonyolításával összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedésekről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. rendelkezésein alapszik.

1. Az adatkezelő név: Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért székhely: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2.

Képviseli: dr. Herczegh Anita Katalin, a kuratórium elnöke nyilvántartási szám: 14-01-0003444

Honlap:
https://regoczialapitvany.hu/

Az alapítvány felelős az általa kezelt személyes adatok jogszerű kezeléséért.


2. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége név: dr. ifj. Balsai István ügyvéd, Balsai Ügyvédi Iroda

E-mail cím: [email protected]

Telefonszám: +36 1 790 5871


3. Az adatkezelés jogalapja és célja

Az alapítvány adatkezeléséhez a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján a kedvezményezett személy vagy kedvezményezett szervezet képviselőjének (a továbbiakban együtt: érintett) hozzájárulása szükséges. Az érintett jogosult hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az egészségügyi adatok kezelésének jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének c) pontja.

Az alapítvány abból a célból kezeli a 4. pontban foglalt és önkéntes hozzájárulás alapján megadott személyes adatokat, hogy az adományozásra való jogosultságot megállapíthassa, ez alapján az adományozásról dönthessen, és adományt nyújthasson.


4. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama, a kezelt adatok forrása

Az alapítvány által kezelt személyes adatok köre:

1. szülői felügyeleti jogot gyakorló, gyám neve

2. szülői felügyeleti jogot gyakorló, gyám születési neve

3. szülői felügyeleti jogot gyakorló, gyám születési helye, ideje

4. szülői felügyeleti jogot gyakorló, gyám anyja neve

5. szülői felügyeleti jogot gyakorló, gyám lakcíme

6. szülői felügyeleti jogot gyakorló, gyám TAJ-száma

7. szülői felügyeleti jogot gyakorló, gyám bankszámlaszáma

8. szülői felügyeleti jogot gyakorló, gyám telefonszáma

9. szülői felügyeleti jogot gyakorló, gyám e-mail-címe

10. szülői felügyeleti jogot gyakorló, gyám jogállása (szülői felügyeletet gyakorló, gyám)

11. szülői felügyeleti jogot gyakorló, gyám havi nettó jövedelme, juttatásai

12. kiskorú neve

13. kiskorú anyja neve

14. kiskorú születési helye, ideje

15. kiskorú TAJ száma

16. kiskorú címe

17. elhunyt szülő neve

18. elhunyt szülő halálának időpontja

19. elhunyt szülő halálának oka

20. igényelt támogatás mértéke, okai

A kedvezményezett a jelen adatlap aláírásával kijelenti, hogy a 16. életévét be nem töltött gyermek esetén a gyermek személyes adatainak kezeléséhez a hozzájárulást, mint a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

Az adatkezelésre a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján az adományozás lebonyolítását követően legalább 8 évig kerül sor.

A rendelkezésre bocsátott személyes adatok közvetlenül az érintettektől származnak, az adatok pontosságáért, az adatokban bekövetkezett változás bejelentéséért az adatközlő tartozik felelősséggel.


5. Az adatokhoz történő hozzáférés, az adatbiztonsági intézkedések és az adattovábbítás

Az érintettek által megadott személyes adatokhoz teljeskörűen az ellenőrzésre jogosult szerveken kívül csak az alapító, a kuratórium és az alapítvány titoktartásra kötelezett alkalmazottai férhetnek hozzá, kizárólag feladatkörükben eljárva, feladataik ellátása érdekében. Az adatok kezelése e-mailen, papíralapon, valamint számítógépen elmentve történik, olyan módon, hogy mind a papíralapú, mind az elektronikus iratokhoz kizárólag az említett személyek férhetnek hozzá. A papíralapon tárolt személyes adatok őrzési helye az alapítvány székhelye, az elektronikus formában kezelt adatok vonatkozásában az alapítvány megfelelő informatikai biztonsági intézkedésekkel gondoskodik a megadott személyes adatok védelméről, többek között a jogosulatlan hozzáférés, a jogosulatlan megváltoztatás ellen.

Az alapítvány adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Kötelezettségszegés, károkozás, bűncselekmény vagy szabálysértés felmerülése esetén az adatokat átadják az eljáró hatóságoknak, egyéb szervezeteknek. Harmadik személyek részére, külföldre és nemzetközi szervezet részére nem történik adattovábbítás.


6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

a) Az érintett hozzáférési joga a kezelt személyes adataihoz: Az adomány kedvezményezettjei tájékoztatást kérhetnek a kezelt személyes adataikról, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

b) A kezelt személyes adatok helyesbítése: Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak, pontatlanok vagy kiegészítésre szorulnak. Az a) és b) pont szerinti kérelmet az [email protected] elektronikus levélcímen, vagy postai úton az alapítványnak címezve lehet előterjeszteni.

c) Az érintett joga a kezelt személyes adatok törléséhez: A 8 éves megőrzési időn belül az adományozással összefüggésben kezelt személyes adatok törlése nem kérhető, amennyiben az adatkezelés nem jogellenes.

d) Az érintett joga személyes adatai korlátozásához: Amennyiben az érintett a kezelt személyes adatai pontosságát vitatja, ennek ellenőrzéséig az érintett személyes adatait – kérésére – korlátozzák.

e) Az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett élhet az adathordozhatósághoz való jogával, ennek kapcsán kérheti az adatainak tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő kiadását vagy – amennyiben ez technikailag lehetséges – az érintett által megjelölt harmadik személy részére történő átadását.

A kezelt személyes adatokról való tájékoztatást, a helyesbítést, a törlést (az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonását), a korlátozást, az adathordozást az alapítvány a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül teljesíti, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor annak akadályáról – az elutasítás ténybeli és jogi indokainak megjelölésével – értesíti az érintettet a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.


7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban az alapítványhoz, mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében. Vizsgálatot kezdeményezhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) vagy bírósághoz fordulhat.

Bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet a NAIH-nál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: [email protected]) arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Ha az érintett úgy véli, hogy az alapítvány adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Kaposvári Törvényszék (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.) az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható.A tájékoztatást megértettem, és tudomásul vettem:

Kelt: ________________ 20_____ év ________________ hó _____ nap

Szülői felügyeleti jogot gyakorló / gyám Olvasható neve:

______________________________________________

Aláírása: ______________________________________


16. életévet betöltött kiskorú(ak)

Olvasható neve: ________________________________

Aláírása: ______________________________________Az ADATLAP a Regőczi István Alapítvány támogatásainak nyújtásához innen tölthető le alul, a támogatás igénylése fülre kattintva.
 

Kövessen minket a Facebookon is!