Hirdetmények 2021. október 27. 10:00

Pályázati felhívás az Ipari Park részét képező ingatlanok hasznosításához

Pályázati felhívás az Ipari Park részét képező ingatlanok hasznosításához
A pályázat keretében az önkormányzat – az értékesítésre vonatkozó ajánlatokon túlmenően – bérleti ajánlatokat vár az ipari park ingatlanának/ingatlanainak hasznosítására vonatkozóan.

Az ingatlanok Kiskunfélegyháza külterületén találhatók az M5-ös autópálya déli lehajtójától körülbelül 2 km-re, a Majsai út és a 451. számú út (Kiskunfélegyháza déli elkerülő út) csomópontjánál. Az ingatlanok adatai (helyrajzi szám, területnagyság, térkép, stb.) a Vagyongazdálkodási Osztályon megtekinthetőek.

A hasznosításra szánt ingatlanok Kiskunfélegyháza város közigazgatási területén, Budapesttől 113, Kecskeméttől 28 km-re találhatóak. Az ingatlanok az M5-ös autópálya kiskunfélegyházi déli lehajtójától 2 km-re, a Majsai út mentén helyezkednek el. Az ingatlanok vasúti összeköttetése is könnyen megoldható iparvágánnyal, tekintettel arra, hogy a személy- és rendező pályaudvartól 500-1000 méterre terülnek el. (Budapest-Szeged, Kiskunfélegyháza-Szolnok, Kiskunfélegyháza-Baja, Kiskunfélegyháza-Szentes vasútvonal)

A hasznosításra szánt ingatlanok legfőbb ismérvei:

Az Ipari Park II. területén pályázati forrásból a közmű- és úthálózat kiépítése, területrendezés, valamint kerítés kivitelezése történt. A terület a fejlesztésnek köszönhetően iparterületként funkcionál. Az itt található egyes ingatlanokon felépítmény nincs.

A terület besorolása Kiskunfélegyháza Város építési szabályzata és szabályozási terve (a továbbiakban: rendelet) szerint Gip-1.

Építési övezet

megnevezése

 

Építési övezet jele

  Beépítési mód

 

Építési telek

Megengedett épület­magasság [m]

Kialakítása esetén

Legna­gyobb beépített­sége [%]

Legkisebb zöld­felülete [%]

Legki­sebb

terület [m2]

Kisebbik átlagszéles­ség minimum [m]

Ipari gazdasági 1

Gip-1

Szabadon álló

1000

25

50

25

max.: 10,5***

         *** funkcionális és technológiai indokoltság esetén 25,0 m-ig növelhető

Egy vagy több helyrajzi számra, valamint helyrajzi szám részterületére (amelynek minimális területe kettőezer négyzetméter) is lehet ajánlatot adni.

A benyújtott pályázatnak tartalmazni kell az alábbiakat:

– A pályázó adatait név, cím, telefon, fax, e-mail, adószám, tevékenységi kör (gazdasági társaságok esetében cégjegyzék szám); 30 napnál nem régebbi, hiteles eredeti cégkivonat, amely kifejezetten tartalmazza, hogy a pályázó cég ellen semmiféle cégbírósági, vagy egyéb eljárás aktuálisan nincs folyamatban, valamint tartalmazza az alapító tőke nagyságát, a számlavezető pénzintézet megnevezését; ügyvéd vagy közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldány; jelentősebb referenciák, különösen a pályázó által már megvalósított ipari beruházásokkal, illetve ingatlanfejlesztéssel összefüggésben.

– Az ingatlanon megvalósítani tervezett gazdasági tevékenység (létesítmény) bemutatását, valamint azt, hogy a pályázó vételre, vagy bérletre nyújtotta-e be a pályázatát. (Az elbírálás során előnyben részesül a vételre benyújtott pályázat.)

– A várható foglalkoztatott munkaerő létszámát.

– A vállalt (fizetendő) vételár vagy bérleti díj mértékét.

– Az Ipari Park II. területén található ingatlanok vonatkozásában 2.800,- Ft/m2 + ÁFA, azaz kettőezer-nyolcszáz forint/m2 + ÁFA.

– Az ingatlanok a felhívás mellékletét képező változási vázrajz szerint: 0463/220, 0463/221, 0463/223, 0463/225, 0463/228, 0463/229, 0463/236, 0463/237 hrsz.

– A beruházás megkezdésének és befejezésének várható időpontját.

A pályázat érvényes beadásának feltétele a vásárolni vagy bérelni kívánt, ingatlanok vonatkozásában a terület vételárának illetve a megajánlott éves bérleti díj legalább 20%-ának megfelelő foglaló – bérlet esetén óvadék – befizetése a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat OTP-bank Nyrt.-nél vezetett 11732071-15338284 számú számlájára „Majsai úti ipari park egyes területeinek megvásárlása/bérlete” megnevezéssel.

A meghirdetett önálló helyrajzi számokat a tulajdonos elsősorban egészben kívánja értékesíteni, ill. bérbe adni. Az ingatlanokra külön-külön, vagy az önálló helyrajzi szám részterületére (melynek minimális területe kettőezer négyzetméter) is lehet pályázatot benyújtani. Amennyiben a pályázó valamely ingatlan részterületére nyújt be pályázatot, a pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a visszamaradó ingatlanrész későbbi hasznosíthatósága érdekében a pályázó által megpályázott területnagyságot módosítsa.

A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó a pályázat anyagát üzleti titoknak tekinti-e, továbbá kéri-e a pályázat zárt ülésen történő elbírálását.

A vevő vagy bérlő a pályázatban, illetve nyertes pályázata esetén az adásvételi, vagy bérleti szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a birtokbavételtől számított 30 napon belül a megvásárolt ingatlant székhelyeként vagy telephelyeként a cégnyilvántartásba bejegyezteti.

A vevő vagy bérlő a pályázatban, illetve nyertes pályázata esetén az adásvételi, vagy bérleti szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a közös költségek (zöldfelület-karbantartás, őrzés-védelem, közvilágítás, portaszolgálat, stb.) tekintetében az Ipari Park üzemeltetőjével szolgáltatási szerződést köt.

A vevő a pályázatban, illetve nyertes pályázata esetén az adásvételi szerződésben rögzített módon tudomásul veszi, hogy az eladó (önkormányzat) fenntartja a jogot elővásárlási jog saját részére történő alapítására arra az esetre, ha a vevő az ingatlant tovább kívánja értékesíteni mielőtt az önkormányzattal kötött szerződéses feltételeknek eleget tett volna. (Ez lehetősséget biztosít arra, hogy az önkormányzat még a továbbértékesítés előtt jogi lépéseket tegyen.)

A pályázat elbírálásának legfontosabb szempontjai

– A megajánlott vételár, bérleti díj mértéke.
– A foglalkoztatni kívánt személyek száma.
– A megvalósításra tervezett beruházás nagysága.
– A megvalósítás határideje, hatása, illeszkedése, a város valamint a kistérség adottságaihoz.
– Az Ipari Park többi ingatlanához való kapcsolódás szintje.
– A vásárolni kívánt terület nagysága.
– Azonos ajánlat esetén a ténylegesen működő vállalkozás előnyt élvez.
– A vételre vonatkozó ajánlat előnyt élvez.

A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók

A pályázat kiírója a teljes vételár maradéktalan megfizetéséig a 2.6. pontban részletesen szabályozott a vételár legalább 20%-ának megfelelő összeget foglalónak tekinti, és arra a Ptk. 6:185. § rendelkezését alkalmazza. A befizetett foglaló (adásvétel esetén) a vételárba a teljes vételár megfizetésekor kerül beszámításra.

A befizetett óvadék (bérlet esetén) a szerződés futamideje alatt az önkormányzatnál marad, mint biztosíték. A szerződés szerződésszerű teljesülése esetén, a futamidő végén az önkormányzat a befizetett óvadékot a bérlőnek visszafizeti.

Az Ipari Park II. területén található ingatlanok vonatkozásában az Ipari Park II. pályázatból megvalósult fejlesztésének pénzügyi elszámolásáig csak adásvételi előszerződés köthető, és tulajdonjog átruházás csak a fejlesztések lezárását követően valósulhat meg.

Az ingatlan adásvételi, vagy bérleti szerződést legkésőbb a pályázatot eredményesnek nyilvánító képviselő-testületi határozat meghozatalának napjától számított 60 napon belül kell megkötni. Ha a szerződés megkötésére a pályázó hibájából nem kerül sor a fenti határidőn belül, akkor az önkormányzat jogosult egyoldalúan elállni a szerződés megkötésétől. Ebben az esetben a pályázó a befizetett foglalót elveszíti.

Adásvétel esetén a 60 napos határidőbe nem számít bele a pályázatban szereplő terület földmérő általi megosztása illetve kimérése, a terület(rész) új helyrajzi számra történő kialakítása, az esetleges jelzálogjog törlésének időtartama, és a törvényben meghatározott egyéb kötelezettség.

Pályázó a pályázat benyújtásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa megvásárolandó terület kialakításához telekalakítás (telekegyesítés, telekmegosztás, telek-határrendezés, stb.) szükséges, a telekalakítás időtartama 3-5 hónapot vesz igénybe. Amennyiben egy korábbi pályázó folyamatban lévő telekalakítása érinti a későbbi pályázó által kialakítandó telket, akkor a később indult telekalakítás csak akkor kezdhető meg, ha a korábban indult telekalakítás lezárult.

A szerződés elkészítésének (ügyvédi munkadíj, tulajdoni lap költsége, földhivatali díjak, stb.), a telekmegosztásnak minden költsége a pályázót terheli.

A pályázat benyújtásának helye, módja:

Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1., II. emelet 71-es ajtó


A pályázat beérkezésének határideje minden hónap első csütörtöki napra eső munkanapján délelőtt 10 óra.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat kizárólag írásban, zárt borítékban lehet benyújtani személyesen, képviselő útján, vagy postai úton papíralapon a beérkezési határidőig való beérkezéssel. A borítékra rá kell írni a megvásárolni/bérelni kívánt ingatlan(ok) helyrajzi számát/számait. Határidőn túl benyújtott, beérkezett pályázat érvénytelennek minősül, ez esetben jegyzőkönyv felvételére kerül sor.

Hiánypótlásra egyszer van lehetőség, legkésőbb a pályázat elbírálásának időpontjáig.

A benyújtott pályázatok bontása a beérkezés határidejének napja, délelőtt 10:30.
A bontás helye: Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály
(6100 Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos utca 1. II. emelet 71.).

A pályázók a bontásnál jelen lehetnek.

A pályázat elbírálásának időpontja a benyújtott pályázat(ok) bontását követő első képviselő-testületi ülés.

A pályázók a döntést megelőző Gazdasági Bizottsági és a képviselő-testületi ülésen részt vehetnek.

A pályázat kiírója az ötven millió forintot meghaladó vételi szándékról soron kívüli ülésen dönt, feltéve, hogy ezen helyrajzi számra (helyrajzi számokra) a vételi ajánlat beadásáig nem érkezett be pályázat. Amennyiben ötven millió forintot meghaladó vételi ajánlat érkezik – és ugyanerre a területre, vagy ugyanannak a területnek egy részére már van beadva pályázat, akkor a pályázat kiírója a beérkezett ajánlatokról a pályázat(ok) beérkezésének határideje után – soron kívüli ülésen dönt.

Az eljárás eredményéről a pályázók írásban kapnak értesítést.

Megjegyzés

Az önkormányzat lehetőséget biztosít arra – előzetes egyeztetés alapján -, hogy a pályázó a pályázat tárgyát képező ingatlan(ok)on a tervezés előkészítése érdekében felméréseket, talaj- és talajvízvizsgálatokat végezzen. A pályázó a tényfeltáró vizsgálatok dokumentációjába előzetesen betekinthet.

Az adásvételt megelőzően keletkezett környezetszennyezésből eredő 3. személyek részéről keletkező igények kapcsán az önkormányzat nem vállal polgári jogi felelősséget.

A megvásárolni, illetve bérelni kívánt, e pályázati felhívás tárgyát képező helyrajzi számú telken (telkeken) belüli, illetve a jelenlegi közművek csatlakozási pontjaitól a telekhatárig történő közműkiépítések teljes költsége a pályázót terheli. A pályázónak a közművek kiépítéséről az Ipari Park üzemeltetőjével egyeztetnie kell.

Az igénybe venni kívánt közműkapacitások mennyiségének mértékében hálózat fejlesztési díj fizetendő, mely megegyezik a közműszolgáltatók által alkalmazott díjakkal.

A keletkező csapadékvíz elvezetését saját telken belül kell megoldani. Az Ipari Park területe a jogszabályokban előírt mennyiségű és kapacitású tűzcsapokkal van ellátva.

Az ingatlanok vételára tartalmazza:

– Közvetlen útcsatlakozás a területeket összekötő, nehézgépjárművek forgalmára tervezett feltáró útra.

– Az egyes telkek közmű ellátottságát az alábbiak szerint:

– ivóvíz vételezési lehetőség 225 mm átmérőjű védőcsőben legfeljebb 160 mm átmérőjű vízvezeték kiépítési lehetőségével a telekhatáron,

– szennyvízcsatlakozás tisztítónyílással a telekhatáron, 160 mm átmérőjű bekötéssel,

– áramvételezési lehetőség az Ipari Park II. területén kiépített 1kVA kapacitású fővezeték hálózatról 400VA áll rendelkezésre,

– 63 mm-es KPE gázcsonk kiépítve a telekhatáron.

Az ingatlanok Ipari Park címmel rendelkeznek.

Az érintett területek szabadon megtekinthetőek. Előzetes egyeztetés után a pályázat kiírója helyszíni bejárást biztosít. A helyszíni bejárás csak a Vagyongazdálkodási Osztály vagy az üzemeltető képviselőjének jelenlétében folytatható le.

Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívást (indokolás nélkül) eredménytelennek nyilvánítsa, vagy visszavonja.

Három hónapnál rövidebb bérlet

A Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. a pályázati felhívásban szereplő nem hasznosított ingatlanokat saját hatáskörben, legfeljebb 3 hónap időtartamú határozott idejű bérleti szerződéssel, 8 napos felmondási idő kikötése és egy hónap kaució megfizetése mellett bérbe adhatja. Bérlő a bérelt ingatlant nem adhatja albérletbe.

Részletes felvilágosítás, tájékoztató:

1. Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1.
Tel.: +36-76/562-018
e-mail: [email protected], illetve

2. Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft., dr. Gyuricza Gergő ügyvezető
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1.
Tel.: +36-20/216-7232
e-mail: [email protected]

dr. Alács Miklós
osztályvezető
        

Kövessen minket a Facebookon is!