Hirdetmények 2022. augusztus 26. 15:00

Ingatlanértékesítési hirdetmény

Ingatlanértékesítési hirdetmény
Tájékoztató a Kiskunfélegyháza 5698/1 helyrajzi számú 2025 m2 alapterületű ingatlan értékesítése tárgyában.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pályázatot ír ki a saját tulajdonát képező Kiskunfélegyháza, 5698/1 helyrajzi számú, 2025 m2 alapterületű – kivett beépítetlen terület megnevezésű – ingatlan értékesítésére, amelynek célja, hogy azon a nyertes pályázó a Bankfalu városrészt kiszolgáló kereskedelmi egységet hozzon létre.

Pályázat meghirdetésének időpontja: augusztus 26.

Pályázat leadásának helye, módja: A pályázatokat szeptember 26-án, hétfő 10 óráig kell eljuttatni a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályára (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1., II. emelet 71.) zárt borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban. A borítékra rá kell írni: „Pályázat a Kiskunfélegyháza 5698/1 helyrajzi számú ingatlan megvásárlására”

Pályázatok bontásának helye, ideje: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 1. II. emelet 71, Vagyongazdálkodási Osztály; szeptember 26., hétfő 10:30.

A pályázatokat Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el legkésőbb szeptember 30-áig.

A pályázat nyelve: magyar.

Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

– a pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:
a) természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b) átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c) jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyzett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről,

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az Nvtv. 11. § (11) bekezdése szerint vállalja, hogy:

– a pályázat tárgyát képező ingatlanon a Bankfalu városrészt kiszolgáló kereskedelmi egységet hoz létre,

– a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

– az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

– az ajánlott nettó +Áfa vételárat – kiinduló minimális eladási ár: 8.000.000 Ft +Áfa,

– az ingatlan tervezett hasznosításának részletes leírását,

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatok bontását követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállal,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

Egyéb tudnivalók

A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt.

A pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben, a Ptk-ban, valamint Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról, a vagyon hasznosításáról, használatának, forgalmának rendjéről szóló 41/2015. (XII.18.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.

Nem vehet részt a pályázaton:

– olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, természetes személy, illetve ezek képviselője, akivel szemben Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lejárt követelése van,

– az a természetes személy, illetve képviselője, aki az előbbiekben megjelölt – tartozást felhalmozó – jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság ügyvezetője, tulajdonosa, vezető tisztségviselője,

– olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve ezek képviselője, amelyben tag a tartozást felhalmozó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.

Amennyiben a pályázaton részt vesz ilyen személy, és erről a szerződést előkészítő ügyvéd vagy a Vagyongazdálkodási Osztály tudomást szerez, az elállási indok a szerződéskötéstől, illetve a későbbiekben a szerződést a tudomásszerzést követően azonnal fel kell mondani.

Fizetési feltételek:      

Az ingatlan teljes vételárát az adásvételi szerződés aláírása előtt kell átutalással megfizetni Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata OTP-nél vezetett 11732071-15338284 számlájára. A szerződés megkötésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül visszavonja, vagy azt eredménytelennek nyilvánítsa.

dr. Alács Miklós
  osztályvezető

                         

Kövessen minket a Facebookon is!