Hirdetmények 2015. október 8. 11:30

Pályázat intézményvezető beosztás ellátására

Pályázat intézményvezető beosztás ellátására
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2016. január 1-től 2020. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy utca 12.
 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális alapszolgáltatásokat (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, tanyagondnoki szolgáltatás, idősek és fogyatékosok nappali ellátása), valamint szakosított ellátásokat (ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás, átmeneti elhelyezés nyújtása) nyújtó, 4 telephellyel rendelkező intézmény vezetése, irányítása. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény szakszerű működését, az alapító okiratban meghatározott feladatok megvalósítását. Felelős a szociális szakmai munka színvonaláért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a költségvetési előirányzat betartásáért; az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak felett, képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat és más hatóságok előtt.
 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 

Pályázati feltételek:

- Főiskola, „A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről” szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. pontjában az intézményvezető tekintetében meghatározott szakirányú szakképzettség: szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, diakónus, mentálhigiénikus, igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, pszichológus, egészségügyi menedzser, orvos, jogász, okleveles ápoló, okleveles teológus, okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztés,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő szakmai gyakorlat

- büntetlen előélet

- cselekvőképesség

- szociális szakvizsga vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követően két éven belül annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga alóli „A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről” szóló 1/2000. (I.07) SZCSM rendelet 6. § (8) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása

- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, feltéve hogy utóbbi esetben a pályázó magyar nyelvismerettel rendelkezik
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- a pályázó részletes szakmai önéletrajza

- öt év szakmai gyakorlat meglétének igazolása

- az álláshely betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány, okmányok másolata, szociális szakvizsga másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a szociális szakvizsga letétét két éven belül vállalja

- az intézményvezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel legfeljebb 5 oldal terjedelemben

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy vagyonnyilatkozat-tételi eljárásra lefolytatását vállalja

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy teljesen korlátozott gondnokság alatt
 

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 9.
 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Füstös Magdolna aljegyző nyújt, a +36-76/562-015 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz/11-6/2015. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. vagy

- Személyesen: a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán, Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. utca 1. I. emelet 30.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg. Az intézményvezető megbízásáról - a véleményezésre felkért bizottság javaslata alapján - Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot zárt borítékban 1 eredeti példányban papír alapon, továbbá 1 példányban az eredeti aláírásokat is tartalmazó teljes pályázati anyagot CD lemezen szkennelt formátumban kell benyújtani: A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény intézményvezetői állására” Magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Betöltendő munkakör: mentálhigiénés munkatárs
 

Kövessen minket a Facebookon is!