Hirdetmények 2015. november 4. 10:30

Pályázat a Korona Kávézó üzemeltetésére

Pályázat a Korona Kávézó üzemeltetésére
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ pályázatot hirdet a Petőfi tér 1. sz alatt lévő Művelődési Központban található kávézó működtetése tárgyában 2016. január 1-től.

Pályázatok leadásának helye, módja: A pályázatokat 2015. november 17. napján 13:00 óráig kell eljuttatni a Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központba zárt borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban. A borítékra rá kell írni: „Pályázat a Korona Kávézó üzemeltetésére”

Pályázatok bontásának helye, ideje: 6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 9. sz. igazgatói iroda; 2015. november 17. 14:00 óra. A pályázatokat annak kiírója legkésőbb 2015. november 30. napjáig bírálja el, amely időpontról a pályázókat írásban értesíti.

A pályázat nyelve: magyar. Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. Rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a) természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b) átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c) jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyzett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

- átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az Nvtv. 11. § (11) bekezdése szerint vállalja, hogy:

 a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

 az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

- az ajánlott havi bruttó bérleti díj mértékét (Ft/hó), mely tartalmazza a bérelt helység rezsi költségét is

- a helyiség tervezett hasznosításának részletes leírását,

- a vállalt szerződéses időtartamot (határozott időtartam, maximum 5 év),

- amennyiben a határozott időtartamú bérleti szerződés lejárta után a bérlő tovább szeretné bérelni az ingatlant, a tovább bérlés időtartamának meghatározását,

- a bérlő által elvégezni kívánt átalakítás (felújítás) műszaki tartalmát, kalkulált bekerülési költségét,

- bérlő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa és saját költségén elvégzett értéknövelő beruházások megtérítésére igényt tart-e, ha igen, mekkora mértékben,

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatok bontását követő 60 napig ajánlati kötöttséget vállal,

- pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

A pályázatban szereplő kávézó helyiség – előre egyeztetett időpontban – megtekinthető.
 

A pályázat kiírója az Nvtv. 13. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a benyújtott ajánlatokat;az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint értékeli a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel.

A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül a Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ bérleti szerződést köt.

A pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásról a Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ dönt.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben, a Ptk-ban, valamint a Vagyonrendeletben foglaltak az irányadóak.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot/pályázatokat indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.


Kállainé Vereb Mária
igazgató


 

Kövessen minket a Facebookon is!