Hirdetmények 2016. február 11. 17:30

Pályázat könyvtárigazgatói munkakör betöltésére

Pályázat könyvtárigazgatói munkakör betöltésére
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pályázatot hirdet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár(6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 9.) igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan időtartalmú közalkalmazotti jogviszony. (Magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezethető.)
 

Betöltendő munkakör: könyvtáros
 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott időre szól, 2016. április 1-jétől 2021. március 31-ig.
 

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun Megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 9.
 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény szakszerű működését, az alapító okiratban meghatározott célkitűzések megvalósítását. Felelős a közgyűjteményi értékeket hordozó szakmai munka színvonaláért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a költségvetési előirányzat betartásáért; az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak felett, képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat és más hatóságok előtt.
 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
 

Pályázati feltételek:

- a pályázó büntetlen előéletű és nem áll közgyűjteményi intézményekben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;

- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, feltéve hogy utóbbi esetben a pályázó magyar nyelvismerettel rendelkezik;

- Felsőfokú képesítés, Szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség;

- A felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének, az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat, 2009 után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén legalább tíz éves szakmai gyakorlat;

- a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot elvégezte vagy vállalja, hogy a megbízását követő két éven belül elvégzi. A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G.§ (3) bekezdése alapján mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól az, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik.
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, nyilatkozatok:

- pályázó részletes szakmai önéletrajza,

- végzettséget, szakképzettséget, munkaköri szakvizsgát tanúsító okiratok másolata,

- szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,

- az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

– vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás a büntetlen előélet igazolására, továbbá arra, hogy nem áll közművelődési intézményekben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

- az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja,

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához

- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat.
 

A beosztás betölthetőségének időpontja: Legkorábban 2016. április 1. napjától tölthető be.
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Füstös Magdolna aljegyző a +36 76/562-015 telefonszámon nyújt.
 

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban 1 eredeti példányban papír alapon, továbbá 1 példányban az eredeti aláírásokat is tartalmazó teljes pályázati anyagot CD lemezen szkennelt formátumban kell benyújtani:

- postai úton, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata címére (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1.) történő megküldésével, vagy

- személyesen: Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. I. em. 30.)
 

A borítékon kérik feltüntetni: „Pályázat a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatói állására”
 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg. Az igazgatói megbízásról - a véleményezésre felkért bizottság javaslata alapján - Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31.


 

Kövessen minket a Facebookon is!