Hirdetmények 2016. június 5. 09:30

Pályázati felhívás - Vagyongazdálkodási osztályvezető

Pályázati felhívás - Vagyongazdálkodási osztályvezető
A Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet vagyongazdálkodási osztályvezető munkakör betöltésére a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. tv. 45 § (1) bekezdése alapján.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól.
 

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1.
 

Ellátandó feladatok: a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. sz. melléklet 20. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör
 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvényben, a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben és az önkormányzat vagyon és lakásgazdálkodással kapcsolatos rendeleteiben meghatározott, vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása. E körben előkészíti az önkormányzati vagyongazdálkodással összefüggő bizottsági, valamint képviselő-testületi előterjesztéseket, közreműködik a vagyongazdálkodási döntések végrehajtásában. A jegyző utasításai valamint az SZMSZ rendelkezései szerint irányítja és ellenőrzi a vezetése alatt álló Vagyongazdálkodási Osztály munkáját. Az Osztályra beérkező ügyeket ügyintézőre szignálja. Figyelemmel kíséri az ügyintézés folyamatát ellenőrzi az ügyintézési határidő betartását.
 • Előkészíti és végrehajtja az önkormányzati tulajdonban lévő kül- és belterületi ingatlanok, valamint termőföldek elidegenítésével és hasznosításával, valamint a helyiséggazdálkodással kapcsolatos döntéseket. Elkészíti az Osztály feladatkörébe tartozó szerződés-tervezeteket. Közreműködik az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal polgári jogi szerződéseinek és egyéb okiratainak előkészítésében, elkészítésében, a szerződések megkötésében.
 • Részt vesz az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos gazdasági és egyéb döntések, intézkedések jogi szempontú előkészítésében és végrehajtásában. Nyilvántartja az Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírokat, közreműködik az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos vagyongazdálkodást érintő döntések előkészítésében. Felügyeli a pályázati eljárások, árverések lebonyolítását, részvények, üzletrészek értékesítési eljárásának lebonyolítását.
 • Részt vesz a Hivatal működésével összefüggésben szervezett vezetői és egyéb értekezleteken, egyeztetéseken, azokon képviseli az önkormányzati vagyonnal való felelős átlátható és hatékony gazdálkodás jogszabályokban előírt követelményeinek érvényesülését.
 • Irányítja, koordinálja a bérleti, illetve adás-vételi szerződések előkészítését, bérleti díjak felülvizsgálatát és döntésre történő előterjesztését.
 • Részt vesz az Önkormányzat peres ügyeivel kapcsolatos képviseleti és előkészítő tevékenységben.
 • Az önkormányzati tulajdonba tartozó vagyonelemekre vonatkozó vagyon- és felelősségbiztosítással kapcsolatos feladatok koordinálása.
 • Irányítja, felügyeli és koordinálja az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelésével kapcsolatos feladatokat továbbá a lakáscélú támogatásokkal, valamint a lakások és nem lakás célú ingatlanok bérletével és elidegenítésével kapcsolatos feladatokat.
 • Biztosítja az ingatlanvagyon kataszter naprakész vezetését az azzal összefüggő statisztikai jelentések teljesítését.

  Az irányítása alá tartozó személyek száma: 8
   

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • egyetem, állam- és jogtudományi doktori képesítés
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • B kategóriás vezetői engedély
   

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • vagyonhasznosítás terén szerzett gyakorlat – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
 • jogi, vagy közigazgatási szakvizsga
   

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány – vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás,
 • az iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,
 • személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozat,
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.
   

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. július 4. napjától tölthető be.
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 20.
 

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal címére (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1.) történő megküldésével. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/1-2/2016., valamint a munkakör megnevezését: vagyongazdálkodási osztályvezető

vagy

 • személyesen a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjénél (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1. I. emelet 30.)
   

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának rendje: Az érvényes pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója, dr. Faragó Zsolt jegyző bírálja el, fenntartva magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 27.

 

Kövessen minket a Facebookon is!