Hirdetmények 2017. január 11. 13:30

Bérbevételi hirdetmény

Bérbevételi hirdetmény
Pályázatot írt ki a Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény a Fadrusz János utca 2/A szám alatti, a Városi Strand és Uszoda területén lévő üzlethelyiségek bérbevételére. ​​​​​​​Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult.


Bérbevehető helyiségek:

1. sorszámú: 26,5 m2 alapterületű

2. sorszámú: 36,25 m2 alapterületű

3. sorszámú: 18,23 m2 alapterületű

4. sorszámú: 20,85 m2 alapterületű

 

Pályázatok leadásának helye, módja:

A pályázatokat 2017. január 20-án, 11 óráig kell eljuttatni a Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény titkárságára (6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 8., tárgyaló) zárt borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban.

A borítékra rá kell írni: „Pályázat a Kiskunfélegyháza, Fadrusz János utca 2/A. szám alatti …… sorszámú: ………. m2 alapterületű üzlethelyiség bérbevételére”
 

A pályázatokat a Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény (KVI) bírálja el legkésőbb 2017. január 27-éig.


A pályázat nyelve: magyar.
 

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
 

 • a pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:
 • természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,
 • átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,
 • jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyzett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.
 • átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az Nvtv. 11. § (11) bekezdése szerint vállalja, hogy:
 • a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
   
 • az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
 • az ajánlott havi nettó bérleti díj mértékét (Ft/m2/hónap)
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja az ingatlan rezsi költségeinek megfizetését,
 • a helyiség tervezett hasznosításának részletes leírását,
 • a vállalt szerződéses időtartamot (határozott időtartam),
 • amennyiben a határozott időtartamú bérleti szerződés lejárta után a bérlő tovább szeretné bérelni az ingatlant, a tovább bérlés időtartamának meghatározását,
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatok bontását követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállal,
 • pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

 

A pályázatban szereplő ingatlan – előre egyeztetett időpontban – megtekinthető.

 

A pályázat kiírója az Nvtv.  13. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a benyújtott ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint értékeli a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel.

A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül a KVI bérleti szerződést köt.

A pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásról a Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény dönt.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvényben (Nvtv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.), Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról, a vagyon hasznosításáról, használatának, forgalmának rendjéről szóló 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot/pályázatokat indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 
 

Kövessen minket a Facebookon is!