Hirdetmények 2017. május 4. 08:30

Pályázati felhívás - Óvodavezető

Pályázati felhívás - Óvodavezető
Pályázatot hirdet Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. paragrafusa alapján a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 1-jétől 2022. július 31-éig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Dózsa György utca 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. sz. mellékletében meghatározott pótlék mértékére vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, főiskolai szintű óvodapedagógus végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet, a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás hatálya alatt
 • a nevelési-oktatási intézményen pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 1-3 év vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e, vagy kéri a zárt ülés tartását,
 • nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásáról.


A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban augusztus 1-jétől tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: június 6-a.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat címére történő megküldésével (Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/118/2017., valamint a beosztás megnevezését: Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda intézményvezető (magasabb vezető).

vagy

 • Személyesen: Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárság, Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1. I. 30. szoba.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül szakértő bizottság hallgatja meg. Az intézményvezetői megbízásról – a véleményezésre felkért szakértő bizottság véleményét mérlegelve, valamint a Művelődési és Szociális Bizottság javaslata alapján – Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: június 30-a.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatási és Kulturális Közlöny
 • Félegyházi Közlöny
 • Kiskunfélegyháza Város Hivatalos honlapja


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot zárt borítékban 1 eredeti példányban papír alapon, továbbá 1 példányban az eredeti aláírásokat is tartalmazó teljes pályázati anyagot CD lemezen szkennelt formában kell benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja május 4-e. 

Kövessen minket a Facebookon is!