Hirdetmények 2018. szeptember 28. 16:55

Bérbevételi hirdetmény

Bérbevételi hirdetmény
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pályázatot hirdet a a Petőfi tér 1. szám alatti 32,4 m 2 alapterületű + 20 m 2 galériával rendelkező üzlethelyiség bérbevételére. Érdeklődni a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1.) Vagyongazdálkodási Osztály II. emelet 71., valamint a www.kiskunfelegyhaza.hu. oldalon lehet.

Pályázat meghirdetésének időpontja: 2018. szeptember 28.

Pályázat leadásának helye, módja: A pályázatokat október 29-én, hétfőn 11 óráig kell eljuttatni a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályára (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1. II. emelet 71.) zárt borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban. A borítékra rá kell írni: „Pályázat a Petőfi tér 1. szám alatti 32,4 m2 alapterületű + 20 m2 galériával rendelkező üzlethelyiség bérbevételére”

Pályázatok bontásának helye, ideje: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1. II. emelet 71., Vagyongazdálkodási Osztály; október 29., hétfő 11.30.

A pályázatokat Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el legkésőbb 2018. november 30. napjáig.

A pályázat nyelve: magyar.

Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult.


A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:
 • természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,
 • átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,
 • jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyzett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.
  • átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről,
  • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az Nvtv. 11. § (11) bekezdése szerint vállalja, hogy:
   • a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
   • az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
  • az ajánlott havi nettó bérleti díj mértékét (Ft/m2/hónap) – amelyet csak az alapterület után kell számítani.
  • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az üzlethelyiség utcafronti homlokzatát, nyílászáróit, portáljait a városi főépítész által elfogadott módon, az Önkormányzat által biztosított tervek alapján saját költségén teljes mértékben felújítja. A felújítás munkálatait az Önkormányzat ellenőrizheti. A felújítási munkák költségét a bérbeadó nem téríti meg, annak összege a bérleti díjban nem számolható el. A pályázó ennek figyelembe vételével adja meg az ajánlott havi nettó bérleti díj mértékét!
    
  • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja az ingatlan rezsi költségeinek megfizetését és a bérleti időtartam alatt a közműveket a nevére íratja,
  • a helyiségek tervezett hasznosításának részletes leírását,
  • a vállalt szerződéses időtartamot (határozott időtartam, szerződéskötéstől számított legfeljebb 5 év) továbbiakban: bérleti időtartam I. ütem,
  • az előbérleti jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot, – amennyiben a pályázó a bérleti időtartam I. ütem lejárta után legfeljebb 5 év határozott időtartamra tovább szeretné bérelni a bérleményt (továbbiakban: bérleti időtartam II. ütem) valamint a pályázó e-mail címét,
  • bérleti időtartam II. ütem időtartamát (határozott időtartam, az I. ütem lejáratának napjátó számított legfeljebb 5 év),
  • jogi személy pályázó (Kft., Bt., stb.) esetén 30 napnál nem régebbi hitelesített cégkivonatot,
  • bérlő nyilatkozatát, amely szerint a bérleményt vasárnapi, hétfői, keddi, szerdai és csütörtöki napon 6 óra előtt és 23 óra után, pénteki napon 6 óra előtt és 24 óra után, szombati napon 6 óra előtt és 24 óra után zárva tartja,
  • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatok bontását követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállal,
  • pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja,
  • pályázó nyilatkozatát, amely szerint tudomásul veszi, hogy a bérleti szerződés megszűnésekor (főszabály szerint a bérleti időtartam II. ütem időtartamának lejáratakor; amennyiben pályázó a pályázatában akként nyilatkozott, hogy bérleti időtartam I. ütem lejáratakor nem kívánja újabb határozott időtartamra bérbe venni a helyiséget, akkor ebben az időpontban) előbérleti jog nem illeti meg,
  • pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerződés megszűnésekor a nevére íratott közműszolgáltatásokat a bérbeadó nevére írattatja.

   

  Egyéb tudnivalók:

   

  Amennyiben bérlő akként nyilatkozik, hogy bérleti időtartam I. ütem lejárta után élni kíván előbérleti jogával, (bérleti időtartam II. ütem) erre az alábbi feltétel teljesítése esetén jogosult:

  • Bérleti időtartam I. ütem alatt bérlő a bérleti díjat, valamint a közüzemi díjakat határidőre, de legfeljebb a késedelembe esés esetén a felszólítástól számított 8 napon belül megfizette. Amennyiben bérlő a felszólításnak határidőben nem tesz eleget, előbérleti jogosultságát elveszíti.
  • A helyiséget a jó gazda gondosságával kezeli.


  Jogi személy pályázó esetén a jogi személy tulajdonosi szerkezetében történt változásról való tudomásszerzés követően bérbeadó a bérleti szerződést bármikor legalább 30 napos felmondási idővel a hónap utolsó napjára felmondhatja, kivéve, ha bérbeadó a bérlő tulajdonosi szerkezetében történő változás előtt a változást jóváhagyta.

  Bérbeadó bérleti időtartam II. ütem kezdete előtt a bérleti díjat a piaci viszonyoknak megfelelő rendes összegre emeli fel, amelyet csak az alapterület után kell számítani.

  Bérlő a bérlemény belsejét saját költségén, a városi főépítésszel egyeztetett módon átalakíthatja, felújíthatja. Bérbeadó a bérlő által és költségén elvégzett átalakításhoz (felújításhoz) anyagilag nem járul hozzá, annak összege a bérleti díjban nem számolható el. Bérlőnek a saját költségén elvégzett átalakításról a bérleti szerződésben bérbeadó javára le kell mondania.

  Bérlő a bérleményt december 31. napján 23 óra után és január 1. napján 6 óra előtt nyitva tarthatja.

  A nyertes pályázónak a bérleti szerződés megkötéséig át kell utalnia 4 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot a bérbeadó számlájára.

  A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat bérleti szerződést köt.

  A nyertes pályázó bérleti díj fizetési kötelezettsége a működési engedély megszerzésének napjától, ennek hiányában, vagy elhúzódása esetén legkésőbb 2019. február 01. naptól keletkezik.

  A pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

  A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben, a Ptk-ban valamint Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről, hasznosításáról szóló 42/2015. rendeletben foglaltak az irányadóak.

  A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot/pályázatokat indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

  Kiskunfélegyháza, 2018. szeptember 28.

  Alács Miklós          
  osztályvezető

      

  Kövessen minket a Facebookon is!