Hirdetmények 2018. december 18. 11:00

Pályázati felhívás a kiskunfélegyházi Petőfi Mozi üzemeltetésére

Pályázati felhívás a kiskunfélegyházi Petőfi Mozi üzemeltetésére
A pályázatokat 2019. január 25., péntek 10 óráig kell eljuttatni a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályára (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1., II. emelet 71.) zárt borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban. A borítékra rá kell írni: Pályázat a kiskunfélegyházi Petőfi Mozi üzemeltetésére.

Pályázatok bontásának helye, ideje: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1., II. emelet 71, Vagyongazdálkodási Osztály; 2019. január 25., péntek 10.30. A pályázatokat Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat képviselő-testülete bírálja el legkésőbb 2019. február 28-áig.

A pályázat nyelve: magyar.

Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult.


A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:
 • természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, e-mail címét,
   
 • átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,
   
 • jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyzett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.
   
  • átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről,
    
  • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az Nvtv. 11. § (11) bekezdése szerint vállalja, hogy:
   • a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
   • az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
     
  • az ajánlott üzemeltetési díj mértékét (Ft/év+ÁFA) – minimális üzemeltetési díj: 1.300.000 Ft/év+ÁFA,
    
  • a mozi tervezett játék- és műsorrendjét, a megvalósítandó fejlesztési elképzeléseket és azok ütemezését, az üzemeltetésre vonatkozó egyéb terveket, javaslatokat,
    
  • a pályázó referenciáit,
    
  • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatok bontását követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállal,
    
  • pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja,
    
  • a vállalt szerződéses időtartamot (határozott időtartam, szerződéskötéstől számított legfeljebb 5 év) továbbiakban: üzemeltetési időtartam I. ütem,
    
  • az előbérleti jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot, – amennyiben a pályázó az üzemeltetési időtartam I. ütem lejárta után legfeljebb 5 év határozott időtartamra tovább szeretné üzemeltetni a mozit (továbbiakban: üzemeltetési időtartam II. ütem),
    
  • üzemeltetési időtartam II. ütem időtartamát (határozott időtartam, az I. ütem lejáratának napjától számított legfeljebb 5 év),
    
  • a II. ütem időtartamára ajánlott üzemeltetési díj mértékét (Ft/év+ÁFA) – az üzemeltetési időtartam II. ütemére meghatározott minimális üzemeltetési díj: 1.300.000 Ft/év+ÁFA
    
  • pályázó nyilatkozatát, amely szerint tudomásul veszi, hogy az üzemeltetési szerződés megszűnésekor (főszabály szerint a II. ütem időtartamának lejáratakor; amennyiben pályázó a pályázatában akként nyilatkozott, hogy az üzemeltetési időtartam I. ütem lejáratakor nem kívánja újabb határozott időtartamra üzemeltetni a mozit, akkor ebben az időpontban) előbérleti jog nem illeti meg.

   

  Egyéb tudnivalók:

  A mozi üzemeltetésére megkötött szerződés szerint a jelenlegi üzemeltetőnek a szerződés lejártakor előbérleti joga van. Amennyiben másik pályázó előnyösebb feltételekkel nyújt be pályázatot, a PANNON 2001. Mozgókép Kft. ugyanazon feltételekkel élhet előbérleti jogával.


  A nyertes pályázó a mozi üzemeltetése során az alábbi eszközöket köteles biztosítani:

 • Dolby Surround hangtechnika
 • digitális vetítőgép (3D filmek vetítésére, Xpand 3D Cinema Technology)
 • minimum 9 méteres fehér vetítővászon és keret (3D filmek vetítésére alkalmas)
 • aktív 3D-s szemüvegek (a kialakított férőhelynek megfelelő számban)

 • A nyertes pályázónak az üzemeltetési szerződés megkötéséig 4 havi bruttó üzemeltetési díjnak megfelelő összegű óvadékot, 550.332 forintot át kell utalnia a tulajdonos számlájára. A nyertes pályázó által befizetett óvadék a szerződés megkötését követően is a tulajdonos számláján marad az üzemeltetési szerződés lejártáig.

  Amennyiben üzemeltető akként nyilatkozik, hogy üzemeltetési időtartam I. ütem lejárta után élni kíván előbérleti jogával, (üzemeltetési időtartam II. ütem) erre az alábbi feltétel teljesítése esetén jogosult:
   

  • Üzemeltetési időtartam I. ütem alatt üzemeltető az üzemeltetési díjat, valamint a közüzemi díjakat határidőre, de legfeljebb a késedelembe esés esetén a felszólítástól számított 8 napon belül megfizette. Amennyiben üzemeltető a felszólításnak határidőben nem tesz eleget, előbérleti jogosultságát elveszíti.
    
  • Az ingatlant a jó gazda gondosságával kezeli.


  Jogi személy pályázó esetén a jogi személy tulajdonosi szerkezetében történt változásról való tudomásszerzést követően tulajdonos az üzemeltetési szerződést bármikor legalább 30 napos felmondási idővel a hónap utolsó napjára felmondhatja, kivéve, ha a tulajdonos az üzemeltető tulajdonosi szerkezetében történő változás előtt a változást jóváhagyta.

  Üzemeltető az ingatlan belsejét saját költségén, a városi főépítésszel egyeztetett módon átalakíthatja, felújíthatja. Tulajdonos az üzemeltető által és költségén elvégzett átalakításhoz (felújításhoz) anyagilag nem járul hozzá, annak összege az üzemeltetési díjban nem számolható el. Üzemeltetőnek a saját költségén elvégzett átalakításról az üzemeltetési szerződésben tulajdonos javára le kell mondania.

  A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat üzemeltetési szerződést köt.

  A pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat képviselő-testülete dönt.

  A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben, a Ptk-ban, valamint Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről, hasznosításáról szóló 42/2015. rendeletben foglaltak az irányadóak.

  A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot/pályázatokat indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.


  Alács Miklós
  osztályvezető
   

  Kövessen minket a Facebookon is!