Dr. Ónodi Izabella 2022. március 3. 16:00

Pályázati felhívás rezidensek támogatására

Pályázati felhívás rezidensek támogatására
Pályázatot hirdet általános orvosi oklevéllel rendelkező, és egészségügyi felsőfokú szakképzési rendszer keretében szakképzésben részt vevő szakorvosjelöltek számára Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési és Szociális Bizottsága a rezidensek támogatásáról szóló 36/2018.(XII.17.) önkormányzati rendelet alapján.

Pályázatot nyújthat be:
Az a szakorvosjelölt, aki hazai felsőoktatási intézmény által kiállított vagy honosított, vagy a külön jogszabály szerint elismert általános orvosi oklevéllel rendelkezik, és egészségügyi felsőfokú szakképzési rendszer keretében olyan szakképzésben veszt részt, amely képzettség megszerzése elősegítheti Kiskunfélegyháza város egészségügyi alapellátását vagy szakellátását, és vállalja támogatási szerződés kötését.

A támogatás keretében az önkormányzat által nyújtott juttatás:
A pályázat keretében az önkormányzat legfeljebb az adott szakképzés jogszabályban meghatározott képzési időtartamára havi nettó 50.000 Ft támogatást nyújt maximum 2 rezidens számára.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

– hiánytalanul kitöltött és aláírt Pályázati adatlap, Nyilatkozat (Rendelet 1. melléklete),

– általános orvosi diploma másolata,

– munkáltatói igazolás a szakképzéshez kapcsolódó közalkalmazotti jogviszonyról,

– a felsőoktatási intézménnyel kötött szakképzési megállapodás.

A pályázónak vállalnia kell, hogy szakorvosi képesítése megszerzését követő 1 éven belül a támogatás folyósítás időtartamával megegyező ideig Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának egészségügyi alapellátásában vagy a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi telephelyén, mint egészségügyi szolgáltatónál teljes munkaidejű foglalkoztatás keretében a szakképesítésének megfelelő szakorvosi tevékenységet végez.

A pályázat benyújtásának határideje: március 16.

A pályázat benyújtásának határideje jogvesztő, a leteltét követően érkező pályázatok elfogadására, a késedelem igazolására, vagy méltányossági eljárás lefolytatására nincs mód.

A pályázat elbírálásának határideje: március 31.

A pályázat elbírálásának módja:
A benyújtott érvényes pályázatokról a Művelődési és Szociális Bizottság dönt. Az érvényes pályázatok elbírálásánál Kiskunfélegyháza lakóhellyel rendelkező pályázót előnyben részesítheti a bizottság.

Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha:

– nem a formanyomtatványon került benyújtásra (Rendelet 1. melléklet),

– a pályázó a pályázathoz nem csatolta az előírt dokumentumokat, vagy

– a pályázat a benyújtási határidőt követően került benyújtásra.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot zárt borítékban 1 eredeti példányban papír alapon kell benyújtani:

postai úton: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata címére (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1.) a Művelődési és Szociális Bizottságnak címezve történő megküldésével, vagy

személyesen: Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1., I. em. 30.)

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat rezidens támogatásra”

Dr. Ónodi Izabella
Művelődési és Szociális Bizottság elnöke

 

1. melléklet a 36/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI ADATLAP

rezidens támogatás igénybe vételéhez

 

I. PÁLYÁZÓ SZEMÉLYES ADATAI

Név

 

Születési név

 

Születési hely, idő

 

Anyja neve

 

Lakóhelye

 

Adóazonosító jele

 

Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám)

 

Bankszámla száma

 

elérhetőségei (email, telefon)

 

 

II. PÁLYÁZÓ SZAKKÉPZÉSRE ÉS FOGLALKOZTATÓJÁRA VONATKOZÓ ADATAI:

Általános orvosi diploma száma és kelte

 

Szakképzés megnevezése

 

Szakképzési rendszerbe lépés kezdő időpontja

 

Szakképzési idő jogszabály szerinti záró időpontja

 

Szakképzést koordináló felsőoktatási intézmény

 

Szakképzéshez kapcsolódó foglalkoztató/egészségügyi szolgáltató megnevezése

 

Szakképzéshez kapcsolódó közalkalmazotti jogviszony kezdő időpontja

 

 

Nyilatkozat

Alulírott nyilatkozom, hogy Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a rezidens támogatásról szóló 36/2018. (XII.17.) önkormányzati rendeletét megismertem és a rendelet 8. §-ában szabályozott, a rezidens támogatásban részesülő személy kötelezettségeit vállalom, támogatásom esetén támogatási szerződést kötök az önkormányzattal.

Vállalom, hogy szakorvosi képesítésem megszerzését követő 1 éven belül a támogatás folyósítás időtartamával megegyező ideig Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának egészségügyi alapellátásában vagy a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi telephelyén, mint egészségügyi szolgáltatónál teljes munkaidejű foglalkoztatás keretében a szakképesítésemnek megfelelő szakorvosi tevékenységet végzek.

Hozzájárulok, hogy a pályázatban foglalt adataimat Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési és Szociális Bizottsága, valamint a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal a pályázat elbírálása, a támogatási szerződés megkötése, a támogatás folyósítása, annak felfüggesztése, megszüntetése, a jogosulatlanul felvett támogatás visszafizettetése, a méltányosság elbírálása, a támogatásra való jogosultság ellenőrzése érdekében kezelje, ellenőrizze, nyilvántartsa és tárolja.

Nyilatkozom továbbá, hogy a pályázatomat a Művelődési és Szociális Bizottság nyílt/zárt* (megfelelő rész aláhúzandó) ülésen tárgyalja.

 

Kelt: ______________________________

 

                                                                                            ______________________

                                                                                                   pályázó aláírása

 

 

A pályázati adatlaphoz mellékelni kell:

– általános orvosi diploma másolata
– munkáltatói igazolás a szakképzéshez kapcsolódó közalkalmazotti jogviszonyról
– a felsőoktatási intézménnyel kötött szakképzési megállapodás

 

Kövessen minket a Facebookon is!