Dr. Ónodi Izabella 2020. szeptember 24. 14:00

Pályázati felhívás orvostanhallgatók helyi ösztöndíj támogatására

Pályázati felhívás orvostanhallgatók helyi ösztöndíj támogatására
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési és Szociális Bizottsága az orvostanhallgatók helyi ösztöndíj támogatásáról szóló 28/2018.(X.29.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdet az egészségügyi felsőfokú szakképzési rendszer keretében nappali tagozaton általános orvos szakon tanulmányokat folytató hallgatók számára.

Pályázatot nyújthat be: Az az orvostanhallgató, aki legalább hat félévet eredményesen befejezett és vállalja ösztöndíjszerződés kötését.

A támogatás keretében az önkormányzat által biztosított juttatás: Az ösztöndíj a tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb 6 tanulmányi félévre pályázható meg. Az ösztöndíj támogatás mértéke havi 100.000 forint.


A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 • hiánytalanul kitöltött és aláírt Pályázati adatlap, Nyilatkozat (Rendelet 1. melléklete)
 • hallgatói jogviszony igazolás, mely tartalmazza „a hallgatói jogviszony megszűnésének – a tanulmányi teljesítmény és követelmények alapján – becsült időpontja” rovatban az időpont megjelölését,
 • a hat félévről a lezárt leckekönyv másolata, vagy az azzal egyenértékű azonos információkat tartalmazó, az illetékes tanulmányi osztály által hitelesített eredeti dokumentum.


A pályázat benyújtásának határideje: szeptember 30.

A pályázat benyújtásának határideje jogvesztő, a leteltét követően érkező pályázatok elfogadására, a késedelem igazolására, vagy méltányossági eljárás lefolytatására nincs mód.


A pályázat elbírálásának határideje: október 30.

A pályázat elbírálásának módja: Az ösztöndíj évente legfeljebb 1 hallgató számára állapítható meg. A benyújtott érvényes pályázatokról a Művelődési és Szociális Bizottság dönt. Az érvényes pályázatok elbírálásánál kiskunfélegyházi lakóhellyel rendelkező pályázót előnyben részesítheti a bizottság. A döntést követő 30 napon belül az önkormányzat a nyertes pályázóval ösztöndíjszerződést köt.

Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha:

 • nem a formanyomtatványon került benyújtásra (Rendelet 1. melléklet),
 • a pályázó a pályázathoz nem csatolta az előírt dokumentumokat, vagy
 • a pályázat a benyújtási határidőt követően került benyújtásra.


A pályázónak az ösztöndíj szerződésben vállalnia kell, hogy:

 • aktív hallgatói jogviszonyát a felsőoktatási intézmény által kiadott eredeti hallgatói jogviszony igazolással félévenként igazolja;
 • az általános orvosi diploma megszerzését követő 1 éven belül a szakképzését az ÁEEK által a szakképzés lefolytatására munkavégzési helyként elsődlegesen kijelölt, az adott szakképzés vonatkozásában akkreditációval rendelkező egészségügyi szolgáltatónál – amennyiben a választott szakterület alapján lehetséges, akkor a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi telephelyén – megkezdi;
 • a szakképesítésének megszerzését követő 1 éven belül az Ösztöndíj folyósítás időtartamának megfelelő ideig Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának egészségügyi alapellátásában feladat-ellátási szerződés keretében vagy a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi telephelyén, mint egészségügyi szolgáltatónál teljes munkaidejű foglalkoztatás keretében a szakképesítésének megfelelő szakorvosi tevékenységet végez, és a jogviszony fennállását félévente munkáltatói igazolással igazolja;
 • a 28/2018.(X.29.) önkormányzati rendelet alapján megállapított szerződéses kötelezettség nem szerződésszerű teljesítése esetén visszafizetési kötelezettség terheli.


A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot zárt borítékban 1 eredeti példányban papír alapon kell benyújtani:

 • postai úton: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata címére (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1.) a Művelődési és Szociális Bizottságnak címezve történő megküldésével, vagy
 • személyesen: Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1., I. em. 30.)

A borítékon kérik feltüntetni: „Pályázat orvostanhallgatók helyi ösztöndíj támogatására”

Dr. Ónodi Izabella s. k.
Művelődési és Szociális Bizottság elnöke


Pályázat letöltése: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS_orvostanhallgatók


Fotó: illusztráció  Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Kövessen minket a Facebookon is!